Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( i midten) møtte i dag representanter fra Norges Bondelag, Naturvernforbundet og Vestby kommune. Tema var Ikeas planer om å bygge nytt varehus på matjord. Foto: Ole-Marius Aune Sandmo. 

Møbelgiganten Ikea ønsker å bygge et nytt varehus på 70 dekar prima matjord i Vestby kommune. Landbruksministeren har anbefalt å la Ikea bygge, men planene har møtt motstand fra flere hold.

Endelig avgjørelse i saken er det kommunalminister Jan Tore Sanner (H) som skal ta. I dag møtte han med flere parter i saken for å høre deres synspunkter. 

- Det er viktig å lytte til alle synspunkter. Vi har gått inn i saken, men ikke fattet noen endelig beslutning, sa Sanner som heller ikke kunne gi noe endelig tidspunkt for endelig avgjørelse.

Sårbar ressurs

Et hundretalls nye arbeidsplasser er noe av årsaken til at kommunepolitikerne i Vestby ønsker en Ikea-etablering på Delijordet velkommen. Motstanderne mener imidlertid at varehuset må kunne bygges et annet sted i kommunen.

Dette var også noe leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, påpekte overfor kommunalministeren i dag.

- Bare tre prosent av landarealene våre egner seg til matproduksjon. Bare 1,3 prosent egner seg matkornproduksjon. De siste 50 årene har Norge omdisponert 1,2 millioner dekar dyrka- og dyrkbar jord. Dersom vi skal klare å øke matproduksjonen, slik regjeringen har sagt at de ønsker, må vi i størst mulig grad bevare den matjorda vi har igjen, sier Bjørke.

- Vi er ikke motstandere av at Ikea etablerer seg i Vestby, men nedbygging av matjord vil svekke landets evne til å brødfø egen befolknig, både nå og i fremtiden.

Forventer at Sanner tar ansvar

Landbruksministeren har i løpet av kort tid anbefalt omdisponering av matjord tre steder i Norge. I Vestby, i Os og i Trondheim. Alle skal avgjøres av kommunalministeren og alle steder har omdisponeringen støtte fra lokale myndigheter.

- Over hele landet argumenterer lokalpolitikerne med at de er opptatte av jordvern, men at de har spesielle behov som tilsier å tillate bygging. Det må derfor være et ansvar for nasjonale politikere å sørge for at byggingen ikke går på bekostning av norsk matsikkerhet. Dette ansvaret har vi også forventninger om at kommunalministeren vil ta, sier Bjørke.

I strid med egne prinsipper

En av Bondelagets støttespillere i denne saken er Naturvernforbundet.

I møtet med Jan Tore Sanner viste generalsekretær Maren Esmark blant annet til at bygging på Delijordet vil være i strid med regjeringens egne prinsipper for fortetting og bærekraftig arealpolitikk og ønske om et fortsatt strengt jordvern.

Representantene fra Bondelaget og Naturvernforbundet: F.v Mina Mjærum Johansen (rådgiver NB), Øyvind Kjølberg (Landbrukslaget i Vestby), Nils T. Bjørke (leder i NB), Kristian Vahl Østbye (leder Naturvernforbundet i Vestby) og Maren Esmark (generalsekretær i Naturvernforbundet). Foto: Ole-Marius Aune Sandmo.