Sammen om begrensninger i den skandinaviske ulvestammen

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

LRF i Sverige og Norges Bondelag går sammen om å kreve begrensninger i den skandinaviske ulvestammen.

Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog.I en felles uttalelse som er underskrevet av styrelederne i begge organisasjonene blir det fremmet krav om at den skandinaviske ulvepopulasjonen må holdes innenfor et begrenset antall flokker for å gi rom for et forutsigbart og dyrevelferdsmessig akseptabelt hold av beitedyr, i tråd med hvert land sine tradisjoner og økonomiske forutsetninger.

Et verdivalg for bruk av utmarka

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, arkivfoto: Mats Olsen.- Dette er et verdivalg for hvordan vi ønsker å bruke utmarka sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke. - Dersom politikerne ønsker mer ulv, blir det ikke plass til så mye annet, sier Bjørke, og viser til beitebruk, jaktinntekter, jakttradisjoner, hundehold og trygghet.-  Dersom vi skal beholde disse verdiene og nå landbruksmeldingas mål om å øke beitebruken i utmark, må vi begrense størrelsen på ulvestammen, understreker han. - Det er stor frustrasjon over økningen i den skandinaviske ulvestammen også blant svenske bønder sier Bjørke.

Fokus på forvaltningen av grenseulvene

Videre mener de to organisasjonene at forvaltningen av ulv langs riksgrensen må få større oppmerksomhet. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) og Norges Bondelag er enige om hvordan ulv som holder til langs riksgrensen skal fordeles. Ulveflokker som har hele sitt revir innenfor ett lands grenser skal regnes 100 % i sitt respektive lands bestandsstatus. Ulveflokker som har revir som krysser riksgrensen skal regnes med en faktor på 0,5 i hvert lands bestandsstatus.

Flokker på begge sider teller ikke

Stortinget har bestemt at målet om tre årlige ynglinger skal bestå av helnorske ulver. Dermed teller ikke ulveflokker som har tilhold på begge sider av riksgrensa med i det norske bestandsmålet i dag.-  Dette er svært provoserende for folk som bor langs riksgrensa og har mye ulv tett innpå seg sier Bjørke.

Samarbeid om bestandsregistrering

Rovdyrforliket av 17. juni 2011 sier at norske myndigheter skal samarbeide med Sverige om bestandsregistrering og fordeling av grenseulv. Bjørke er glad for enigheten med Lantbrukarnas Riskförbund om fordeling av grenseulv og håper dette kan danne et grunnlag for de videre forhandlingene med Sverige. - Norges Bondelag mener at det norske bestandsmålet for ulv må fryses til tre årlige ynglinger når vi teller med grenseulvene. Dette vil lette rovdyrpresset i fylkene Østfold, Akershus og Hedmark, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere