Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog.I en felles uttalelse som er underskrevet av styrelederne i begge organisasjonene blir det fremmet krav om at den skandinaviske ulvepopulasjonen må holdes innenfor et begrenset antall flokker for å gi rom for et forutsigbart og dyrevelferdsmessig akseptabelt hold av beitedyr, i tråd med hvert land sine tradisjoner og økonomiske forutsetninger.

Et verdivalg for bruk av utmarka

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, arkivfoto: Mats Olsen.- Dette er et verdivalg for hvordan vi ønsker å bruke utmarka sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke. - Dersom politikerne ønsker mer ulv, blir det ikke plass til så mye annet, sier Bjørke, og viser til beitebruk, jaktinntekter, jakttradisjoner, hundehold og trygghet.-  Dersom vi skal beholde disse verdiene og nå landbruksmeldingas mål om å øke beitebruken i utmark, må vi begrense størrelsen på ulvestammen, understreker han. - Det er stor frustrasjon over økningen i den skandinaviske ulvestammen også blant svenske bønder sier Bjørke.

Fokus på forvaltningen av grenseulvene

Videre mener de to organisasjonene at forvaltningen av ulv langs riksgrensen må få større oppmerksomhet. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) og Norges Bondelag er enige om hvordan ulv som holder til langs riksgrensen skal fordeles. Ulveflokker som har hele sitt revir innenfor ett lands grenser skal regnes 100 % i sitt respektive lands bestandsstatus. Ulveflokker som har revir som krysser riksgrensen skal regnes med en faktor på 0,5 i hvert lands bestandsstatus.

Flokker på begge sider teller ikke

Stortinget har bestemt at målet om tre årlige ynglinger skal bestå av helnorske ulver. Dermed teller ikke ulveflokker som har tilhold på begge sider av riksgrensa med i det norske bestandsmålet i dag.-  Dette er svært provoserende for folk som bor langs riksgrensa og har mye ulv tett innpå seg sier Bjørke.

Samarbeid om bestandsregistrering

Rovdyrforliket av 17. juni 2011 sier at norske myndigheter skal samarbeide med Sverige om bestandsregistrering og fordeling av grenseulv. Bjørke er glad for enigheten med Lantbrukarnas Riskförbund om fordeling av grenseulv og håper dette kan danne et grunnlag for de videre forhandlingene med Sverige. - Norges Bondelag mener at det norske bestandsmålet for ulv må fryses til tre årlige ynglinger når vi teller med grenseulvene. Dette vil lette rovdyrpresset i fylkene Østfold, Akershus og Hedmark, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.