Sammen mot IKEA i Vestby

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Naturvernforbundet og Bondelaget står sammen mot etableringen av IKEA på Delijordet i Vestby i Akershus.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke og Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken i Vestby, foto: Ståhle Bakstad.Norges Naturvernforbund og Norges Bondelag mener Vestby kommunens behandling av saken er mangelfull: det er innhentet for lite informasjon samtidig som at viktige fakta og opplysninger er tilbakeholdt.

De to organisasjonene peker blant annet på at:

  • Kommunen mener avlingene på det omtalte jordet er under gjennomsnittet mens forpakterne viser til at avlingene ligger 41 prosent OVER landsgjenomsnittet (hvete).
  • Kommunen mener Bioforsk går god for flytting av jord, men Bioforsk tilbakeviser en garanti for hvor vellykket slik flytting er
  • Landbrukskontoret i Follo er i svært begrenset grad trukket inn
  • Tidligere flytting av jord i forbindelse med utbyggingen av E6 har vist seg å være mislykket.

Mange alternativer

Bondelaget og Naturvernforbundet peker på at det finnes andre alternativer, både i Vestby og andre steder i området - også med tomter som ligger på uproduktive arealer.

Vidtrekkende konsekvenser

I et brev til miljøvernminister Bård Vegard Solhjell understreker organisasjonene at de knappe matjordressursene må forvaltes med henblikk på framtidige generasjoners behov for mat. - Omdisponering for nedbygging bør bare gjøres etter dispensasjon fra en statlig myndighet - bare der det ikke finnes andre alternativer og bare for nasjonalt viktige samfunnsmessige formål. Vi kan ikke se at et IKEA-varehus er av en slik karakter, heter det i brevet der organisasjonene også peker på at presedensen som dannes i forbindelse med avgjørelsen fort kan få svært vidtrekkende konsekvenser for framtidig matsikkerhet.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere