Sammen mot IKEA i Vestby

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Naturvernforbundet og Bondelaget står sammen mot etableringen av IKEA på Delijordet i Vestby i Akershus.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke og Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken i Vestby, foto: Ståhle Bakstad.Norges Naturvernforbund og Norges Bondelag mener Vestby kommunens behandling av saken er mangelfull: det er innhentet for lite informasjon samtidig som at viktige fakta og opplysninger er tilbakeholdt.

De to organisasjonene peker blant annet på at:

  • Kommunen mener avlingene på det omtalte jordet er under gjennomsnittet mens forpakterne viser til at avlingene ligger 41 prosent OVER landsgjenomsnittet (hvete).
  • Kommunen mener Bioforsk går god for flytting av jord, men Bioforsk tilbakeviser en garanti for hvor vellykket slik flytting er
  • Landbrukskontoret i Follo er i svært begrenset grad trukket inn
  • Tidligere flytting av jord i forbindelse med utbyggingen av E6 har vist seg å være mislykket.

Mange alternativer

Bondelaget og Naturvernforbundet peker på at det finnes andre alternativer, både i Vestby og andre steder i området - også med tomter som ligger på uproduktive arealer.

Vidtrekkende konsekvenser

I et brev til miljøvernminister Bård Vegard Solhjell understreker organisasjonene at de knappe matjordressursene må forvaltes med henblikk på framtidige generasjoners behov for mat. - Omdisponering for nedbygging bør bare gjøres etter dispensasjon fra en statlig myndighet - bare der det ikke finnes andre alternativer og bare for nasjonalt viktige samfunnsmessige formål. Vi kan ikke se at et IKEA-varehus er av en slik karakter, heter det i brevet der organisasjonene også peker på at presedensen som dannes i forbindelse med avgjørelsen fort kan få svært vidtrekkende konsekvenser for framtidig matsikkerhet.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere