Bondelagsleder Nils T. Bjørke og Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken i Vestby, foto: Ståhle Bakstad.Norges Naturvernforbund og Norges Bondelag mener Vestby kommunens behandling av saken er mangelfull: det er innhentet for lite informasjon samtidig som at viktige fakta og opplysninger er tilbakeholdt.

De to organisasjonene peker blant annet på at:

  • Kommunen mener avlingene på det omtalte jordet er under gjennomsnittet mens forpakterne viser til at avlingene ligger 41 prosent OVER landsgjenomsnittet (hvete).
  • Kommunen mener Bioforsk går god for flytting av jord, men Bioforsk tilbakeviser en garanti for hvor vellykket slik flytting er
  • Landbrukskontoret i Follo er i svært begrenset grad trukket inn
  • Tidligere flytting av jord i forbindelse med utbyggingen av E6 har vist seg å være mislykket.

Mange alternativer

Bondelaget og Naturvernforbundet peker på at det finnes andre alternativer, både i Vestby og andre steder i området - også med tomter som ligger på uproduktive arealer.

Vidtrekkende konsekvenser

I et brev til miljøvernminister Bård Vegard Solhjell understreker organisasjonene at de knappe matjordressursene må forvaltes med henblikk på framtidige generasjoners behov for mat. - Omdisponering for nedbygging bør bare gjøres etter dispensasjon fra en statlig myndighet - bare der det ikke finnes andre alternativer og bare for nasjonalt viktige samfunnsmessige formål. Vi kan ikke se at et IKEA-varehus er av en slik karakter, heter det i brevet der organisasjonene også peker på at presedensen som dannes i forbindelse med avgjørelsen fort kan få svært vidtrekkende konsekvenser for framtidig matsikkerhet.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke