Sammen for kunnskapsbasert matproduksjon over hele landet

Publisert 05.06.2014
  • Tips en venn om denne siden

Vi ønsker å produsere det forbrukeren etterspør: trygg og sunn mat, økologiske produkter, lokale og regionale spesialiteter.

Årsmøtet i Norges Bondelag har vedtatt denne resolusjonen:

Sammen for kunnskapsbasert matproduksjon over hele landet

Et samlet Storting har mål om ”økt matproduksjon med sikte på økt selvforsyning”. Årsmøtet i Norges Bondelag sier ja til økt norsk matproduksjon over hele landet. Vi ønsker å produsere det forbrukeren etterspør: trygg og sunn mat, økologiske produkter, lokale og regionale spesialiteter. Vi vil ha et bærekraftig og klimasmart landbruk med basis i norske ressurser. Alle beite- og jordarealer må tas i bruk. Beitebruk betinger en effektiv og målrettet oppfølging av rovdyrforliket. Produksjonen må tilpasses ressursgrunnlaget, og det må være lønnsomt å drive både større og mindre bruk. Et aktivt landbruk er grunnlaget for en sterk norsk næringsmiddelindustri.

Et bedre jordvern nå!
Jorda er grunnlaget for all matproduksjon. Årsmøtet i Norges Bondelag ser med sterk bekymring på nedbyggingen av matjord i Norge. FN anslår at verdens matproduksjon vil avta med inntil 2 prosent hvert tiår framover, mens behovet for mat anslås å øke med 14 prosent i samme periode.

Det trengs et taktskifte i jordvernarbeidet, og alle landets kommunepolitikere må løfte blikket og ta jordvern på alvor. Årsmøtet i Norges Bondelag har store forventninger til arbeidet med nasjonal jordvernstrategi. Årsmøtet ber om at det utarbeides en Jordlov med egen vernehjemmel av dyrka jord.

Matproduksjon er ikke for amatører
Landbruket er en kunnskapsintensiv næring, både på jordet, i fjøset og i foredling. Det trengs gode utdanningsmuligheter for næringsutøverne og veiledningsapparatet. Årsmøtet i Norges Bondelag vil at alle utøvere i landbruksnæringa skal ha grunnleggende kompetanse innen produksjon og drift. Med grunnleggende kompetanse menes landbruksutdanning i videregående skole eller tilsvarende realkompetanse.

Politikere: Mål og virkemidler må henge sammen!
Årets jordbruksoppgjør har fått stor politisk oppmerksomhet. Forhandlingsinstituttet er styrket. Årsmøtet i Norges Bondelag er glad for at Venstre og Krf stod opp for landbrukets rammevilkår. Det er likevel beklagelig at avtalen mellom dem og regjeringspartiene ikke endrer retningen Regjeringa staket ut, men kun demper tempoet. Årsmøtet i Norges Bondelag forutsetter at et bredt Stortingsflertall gir klare føringer til Regjeringa for framtidige jordbruksoppgjør.

Stortinget har samlet seg om gode mål for norsk landbruk og matproduksjon. Gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå målene, og helt avgjørende for rekruttering. Årsmøtet i Norges Bondelag forventer at Stortinget nå følger opp med politikk og virkemidler som gjør det mulig å nå målene de har satt.

Sammen er vi sterke
Regjeringas landbrukspolitikk med satsing på kun noen få store produsenter, samlet organisasjonen. Den store aksjonsviljen ved bruddet viser at bønder ser at alle er gjensidig avhengig av hverandre. Årsmøtet i Norges Bondelag verdsetter støtten fra gode alliansepartnere. Dette synliggjør landbrukets viktige rolle i samfunnet. Samhold gir styrke og gjennomslagskraft!

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere