Sammen for kunnskapsbasert matproduksjon over hele landet

Publisert 05.06.2014
  • Tips en venn om denne siden

Vi ønsker å produsere det forbrukeren etterspør: trygg og sunn mat, økologiske produkter, lokale og regionale spesialiteter.

Årsmøtet i Norges Bondelag har vedtatt denne resolusjonen:

Sammen for kunnskapsbasert matproduksjon over hele landet

Et samlet Storting har mål om ”økt matproduksjon med sikte på økt selvforsyning”. Årsmøtet i Norges Bondelag sier ja til økt norsk matproduksjon over hele landet. Vi ønsker å produsere det forbrukeren etterspør: trygg og sunn mat, økologiske produkter, lokale og regionale spesialiteter. Vi vil ha et bærekraftig og klimasmart landbruk med basis i norske ressurser. Alle beite- og jordarealer må tas i bruk. Beitebruk betinger en effektiv og målrettet oppfølging av rovdyrforliket. Produksjonen må tilpasses ressursgrunnlaget, og det må være lønnsomt å drive både større og mindre bruk. Et aktivt landbruk er grunnlaget for en sterk norsk næringsmiddelindustri.

Et bedre jordvern nå!
Jorda er grunnlaget for all matproduksjon. Årsmøtet i Norges Bondelag ser med sterk bekymring på nedbyggingen av matjord i Norge. FN anslår at verdens matproduksjon vil avta med inntil 2 prosent hvert tiår framover, mens behovet for mat anslås å øke med 14 prosent i samme periode.

Det trengs et taktskifte i jordvernarbeidet, og alle landets kommunepolitikere må løfte blikket og ta jordvern på alvor. Årsmøtet i Norges Bondelag har store forventninger til arbeidet med nasjonal jordvernstrategi. Årsmøtet ber om at det utarbeides en Jordlov med egen vernehjemmel av dyrka jord.

Matproduksjon er ikke for amatører
Landbruket er en kunnskapsintensiv næring, både på jordet, i fjøset og i foredling. Det trengs gode utdanningsmuligheter for næringsutøverne og veiledningsapparatet. Årsmøtet i Norges Bondelag vil at alle utøvere i landbruksnæringa skal ha grunnleggende kompetanse innen produksjon og drift. Med grunnleggende kompetanse menes landbruksutdanning i videregående skole eller tilsvarende realkompetanse.

Politikere: Mål og virkemidler må henge sammen!
Årets jordbruksoppgjør har fått stor politisk oppmerksomhet. Forhandlingsinstituttet er styrket. Årsmøtet i Norges Bondelag er glad for at Venstre og Krf stod opp for landbrukets rammevilkår. Det er likevel beklagelig at avtalen mellom dem og regjeringspartiene ikke endrer retningen Regjeringa staket ut, men kun demper tempoet. Årsmøtet i Norges Bondelag forutsetter at et bredt Stortingsflertall gir klare føringer til Regjeringa for framtidige jordbruksoppgjør.

Stortinget har samlet seg om gode mål for norsk landbruk og matproduksjon. Gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå målene, og helt avgjørende for rekruttering. Årsmøtet i Norges Bondelag forventer at Stortinget nå følger opp med politikk og virkemidler som gjør det mulig å nå målene de har satt.

Sammen er vi sterke
Regjeringas landbrukspolitikk med satsing på kun noen få store produsenter, samlet organisasjonen. Den store aksjonsviljen ved bruddet viser at bønder ser at alle er gjensidig avhengig av hverandre. Årsmøtet i Norges Bondelag verdsetter støtten fra gode alliansepartnere. Dette synliggjør landbrukets viktige rolle i samfunnet. Samhold gir styrke og gjennomslagskraft!

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere