- Samhold, samhold, samhold, avsluttet Thomas C. Meyer French sitt innlegg til årsmøtet.

I generaldebatten etter Bjørke sin tale la French som en av årsmøtedelegatene vekt på at små og store bønder, og resten av folket er i samme båt. Hele næringa tar ansvar for norsk matproduksjon. – Vi er bønda i fra nord, nå gjelder samhold samhold samhold, oppfordret French.

Vegard Smenes

Vegard Smenes fra Møre og Romsdal Bondelag fortalte sin historie om hvordan han la sunn fornuft til side da han valgte å bli gardbruker. - Mer av effektivitetsgevinsten må bli igjen i næringa, sa han. Vegard utfordret landbruksministeren til å koble inn både hjerte og hjerne når hun utvikler landbrukspolitikken.

 

Svein Andersen, Finnmark Bondelag

Store melkeprodusenter legger ned

- I Finnmark er bruk med 150 000 liter melk gjennomsnittet. Mange av disse legger nå ned på grunn av dårlig økonomi. Det er et varsko, utviklingstrekka viser seg ofte først i Finnmark, sa Sven Anderssen fra Finnmark Bondelag.

Flere av innlederne tok opp innføring av kompetansekrav i næringa. Som Lisa Breiland fra Rogaland sa: - Landbruk er ikke for amatører.

-Landbruket er løsningen på mange av de alvorlige utfordringene verden står ovenfor, derfor trengs dyktige agronomer. For å fylle de behov som framtiden krever, må de som skal inn i næringa ha både nødvendig praktisk og teoretisk kunnskap. Det er i dag tilbud om agronom utdanning i hele landet, og muligheten for å få nødvendig fagutdannelse for alle er blitt styrket igjennom nettagronom ordningen, sa Tor Jacob Solberg fra Østfold. Les mer om innlegget.

- Hvilken matprodusent er mest verdt? 

- Jeg oppfordrer Bondelaget til å være tydelig i retorikken, vi må definere vekk heltid- og deltidsbønder, og omtale oss alle som likeverdige matprodusenter, sa Frøydis Haugen, fylkesleder i Hordaland. Les mer om innlegget.

Advarer mot Listhaugs ideologi

- Den største utfordringa er grunnsynet om at markedet skal regulere samfunnet, sa fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag Asbjørn Helland. Les mer om innlegget.

Nasjonal satsing på rekruttering

Borgny Grande fra Nord-Trøndelag tok til orde for ei nasjonal satsing på rekruttering til landbruket.
- Jeg ønsker meg et nasjonalt tenkeloft rekruttering, sa Borgny Grande, som er nestleder i Nord-Trøndelag Bondelag. Hun så for seg ei brei samling av alle som har behov for landbruksompetanse framover, og nevnte samvirkeorganisasjoner, faglag, høgskoler, naturbruksskoler, universitet og forskning. Les mer.

Følg Bondetinget

Alt som skjer fra scenen på årsmøtet overføres direkte - følg live streamen
#Bondetinget14