Samarbeidspartiene avviser skatteskjerping for unge bønder

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Venstre slår ring om investeringsmidler til unge bønder i distriktene. I tillegg kompenserer partiet for økte drivstoffavgifter til landbruket.

Venstre-leder Trine Skei Grande la i dag fram Venstre forslag til statsbudsjett. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes (t.v) og generalsekretær Per Skorge er godt fornøyde med at partiet avviser forslaget om skattelegge investeringsmidler til unge bønder i Distrikts-Norge. ARKIVBILDE.

I dag la Venstre fram sitt alternative statsbudsjett. I likhet med KrF, som la fram sitt budsjett i går, går Venstre mot det omstridte forslaget fra regjeringa om å skattlegge bygdeutviklingsmidlingsmidler til unge bønder i Distrikts-Norge.

- Det er veldig positivt at samarbeidspartiene står sammen om å bevare en ordning som gir unge bønder i Distrikts-Norge bedre muligheter til å investere i en framtid i landbruket. Det betyr i praksis at forslaget fra regjeringa neppe har flertall på Stortinget, og vi forventer derfor at det blir stanset, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Støtter landbrukets klimaprosjekt

I sitt alternative budsjett legger Venstre stor vekt på behovet for et grønt skifte i norsk skatte- og avgiftspolitikk. Bondelaget arbeider for et mer klimasmart landbruk, og er svært positive til at Venstre foreslår et tilskudd på 10 millioner til kartlegging av klimamuligheter i næringa.

- Et samlet landbruk er i gang med å utvikle et unikt beregningsverktøy for å kunne identifisere potensialet for klimatiltak på hvert enkelt gårdsnivå. Arbeidet er i utviklingsfasen og trenger ressurser, derfor er Venstres forslag om økt satsing på dette feltet viktig for oss, sier Skorge.

Kompenserer for økt drivstoffavgift

Venstre vil øke drivstoffavgiftene i landbruket med 100 millioner kroner mer enn regjeringen. Økningen skal imidlertid tilbakeføres næringa gjennom lettelser på andre områder, som økt jordbruksfradrag.

-  Venstres modell er bedre enn regjeringas på den måten at de beskriver hvordan økte drivstoffavgifter skal kompenseres. Det er nemlig slik at økt kostnadsnivå for den norske bonden ikke vil gjøre matproduksjonen vår mer klimasmart. Tvert imot vil det gjøre han eller hun dårligere rustet til å foreta nødvendige klimainvesteringer og klimavalg i hverdagen, sier han.   

Ingenting om AS-landbruk

KrF skrev i sitt budsjett at de vil gå mot regjeringas forslag om å gi jordbruksfradrag til aksjeselskaper.  Venstre omtaler ikke forslaget i sitt budsjett.

-Vi håper at Venstre likevel ser verdien av å stå sammen med KrF om en videre satsing på familiejordbruket i Norge, sier Skorge.   

-Isolert sett kan det framstå udramatisk å gi jordbruksfradrag til aksjeselskaper, men vi må huske på at selskapene allerede har fått muligheten til å motta produksjonstilskudd og at regjeringa også vil åpne for at de kan eie jorda gjennom endringer i konsesjonloven. Til sammen legger dette til rette for at aksjeselskaper kan få en større rolle i norsk matproduksjon på bekostning av den selveiende bonden og familielandbruket. 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere