Rush av overdragelser før nyttår

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

De nye reglene for eierskifte fører til et rush av gårdsoverdragelser før nyttår. Nye bønder kan tape mange hundre tusen kroner om de ikke handler nå.

Jon Rannem (til venstre) og Jonny Melting er kritisk til skatteendringen, og mener den vil gjøre det tyngre for ungdom å ta over gårdsbruk.

- For et alminnelig nordtrøndersk gårdsbruk kan det dreie seg om 500.000 kroner i spart skatt de første åra. Men beløpet kan variere fra 100.000 til en million kroner, sier daglig leder Jonny Melting i Steinkjer Regnskap.

Mange bønder har fått med seg skatteendringen fra den nye regjeringen. Jon Rannem, ekspert på eiendomsoverdragelser i  landbruket, har merket stor pågang de siste ukene.

- Jeg har nå 60 overdragelser før årsskiftet. 40 av disse er framskyndet. Noen hadde planlagt fra 1. januar, mens andre ikke hadde tenkt å overdra gården før om ett eller to år, sier Jon Rannem.

Regjeringen fjerner arveavgifta fra nyttår. Samtidig fjernes muligheten til å skrive opp verdiene av løsøre, buskap og varelager ved overdragelse av gårdsbruk. Dette er særlig aktuelt ved overdragelse innad i familien, der deler av kjøpesummen gis som forskudd på arv.

I dag kan verdien ved overdragelse skrives opp fra bokført verdi i regnskapet til faktisk verdi ifølge takst. Dermed starter den nye eieren med et høyere avskrivingsgrunnlag og vil få redusert skatten de første årene.

Tyngre å overta

- Denne muligheten har gjort det lettere for unge bønder å starte opp. Endringa er en klar skjerpelse, som vil gjøre det tyngre å overta. For det er jo i startfasen bøndene trenger likviditet, sier Jonny Melting.

Han råder folk til å regne på hvilke utslag de nye reglene vil ha. Det kan være vanskelig å få en maskintakst før jul, men for en foreløpig beregning kan bonden selv anslå verdien på maskiner og buskap. Regnskapsføreren sitter med oversikt over hva som er bokført verdi.

- Lønnsomheten vil være størst for de største brukene, og der det er inntekt som gir skatteeffekt. For et småbruk med liten inntjening, vil det kanskje ikke ha så stor betydning. Det spørs jo også hvor gammel maskinparken er, og hvor mye den er nedskrevet fra før, sier Jonny Melting.

De nye skatteendringene gjelder også driftsbygninger, som nå bare kan skrives opp til 75 prosent av full verdi, mot 100 prosent tidligere. Men her blir skatteeffekten ikke like stor, ettersom også avskrivingssatsen er lavere.

Lite gjennomtenkt

Jon Rannem mener at skatteendringen er lite gjennomtenkt fra regjeringens side.

- Finansdepartementet har ønsket dette lenge, men det er overraskende at politikerne har gjenomført dette uten å tenke eller regne på konsekvensene. De kunne godt ha utsatt det ett år. Dette rammer ikke bare landbruket, men også mange andre, sier Jon Rannem.

For å komme inn under de gamle reglene, må overdragelsen skje senest 31. desember 2013. Fristen for å sende inn arveavgiftsmelding er en måned senere, 31. januar. Hvis det ikke kommer noen innskjerping, er dette den første fristen som gjelder i forhold til rapportering til myndighetene.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere