Rovdyrpolitikken må ikke svekke norsk matproduksjon

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Les uttalen fra Norges Bondelags lederkonferanse om matproduksjon og utmarksressurser i et rovdyrperspektiv.

Lederkonferansen til Norges Bondelag viser til at det av 1,9 mill sau og lam og 225 000 storfe høstes fôrressurser i utmark tilsvarende to millioner dekar fulldyrka grasareal med en fôrverdi på en milliard kroner. Fôr-potensialet i utmark er likevel det dobbelte av dette og produksjonsressursen er viktig for å nå målet om økt norsk matproduksjon. Beitebruk bidrar både til økologisk og økonomisk bærekraftig produksjon av mat. I tillegg er beitebruk viktig for pleie av kulturlandskapet og ivaretakelse av det biologiske mangfoldet.

Store rovdyrtap påfører beitedyr store lidelser. Dette er ikke forenelig med kravet om et etisk dyrehold og svekker mulighetene for utnyttelsen av de samlede utmarksressursene.

De store rovdyrene påfører innbyggerne i rovdyrområder redusert livskvalitet og trygghet.

Lederkonferansen til Norges Bondelag krever at rovdyrforliket følges opp slik at utnyttelsen av beiteressursene sikres. Rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr må felles umiddelbart. Erstatningsordningen og bestandsregistreringen må forbedres og beitebrukere i ulike fylker må likebehandles.

Lederkonferansen til Norges Bondelag er spesielt bekymret for den kraftige veksten i jervebestanden med stor innvandring av jerv fra Sverige. Regelverket for jervejakt må revideres slik at jakta blir mer effektiv og innsatsen for ekstraordinære uttak og skadefelling ved SNO må økes slik at jervebestanden kommer ned på Stortingets bestandsmål.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere