Miljødirektoratet har kommet med oversikten over rovviltskader på sau for beitesesongen 2017. Totaltallene viser en oppgang, 100 flere sau er påvist tatt av rovdyr enn i fjor.

Bak totaltallet av antall sau som er søkt erstattet etter tap til rovdyr, er det stor variasjon. Noen regioner har lavere tap enn tidligere år, mens andre er hardt rammet. Tapene går ned fordi det er stadig færre sau i områdene med flest rovdyr. Saueholdet er nærmest avviklet i flere områder.

Einar Frogner- Når mange nok bønder slutter med sau, og antall sau går ned, blir tapene mindre, sier Einar Frogner, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag.

Eksempelvis i Nord-Trøndelag, hvor det nå er drøyt 600 vinterfôra sau igjen i Lierne, en kommune med enorme utmarksressurser som tradisjonelt har hatt mange sau. Nå er Flatanger fylkets største sauekommune, med 2035 vinterfôra sau, en kystkommune med langt mindre beiteressurser. Rovdyra har fordrevet sauene fra Lierne og Namdalen.

- Dette viser at når vi får en avvikling av beitebruk i rovdyrområdene, blir ikke rovdyrpolitikkens todelte mål om at det skal være plass til både sau og rovdyr, oppfylt, sier Frogner.

Ulven er nå det rovdyret som tar flest sau. I år opplevde bønder i Hurdal, Hadeland og Toten en uholdbar situasjon med et streifdyr som alene har tatt 309 påviste sau. Antall kadaver som er funnet og kan knyttes til denne ulven er mer enn det dobbelte. Etter ti ukers jakt i sommer, ble ulven felt i august. Dette området er utenfor ulvesona, der skal beitedyra ha forrang.

- Økningen i sau tatt av ulv skyldes en uforutsigbar forvaltning. Ulvebestanden er i kraftig vekst, det gjør at vi får flere som kommer inn i de prioriterte beiteområdene og gir ekstreme utslag i enkeltområder. Streifdyra kommer både fra ulvesona og fra Sverige. I fjor var det Rendalen som opplevde dette, og i år var det Hurdal, Hadeland og Toten, sier Frogner.

Tidlig uttak virker

Nord-Gudbrandsdalen har tidligere år hatt store tap av sau til jerv. I vinter/vår ble det tatt ut en del jerv i regi av Miljødirektoratet, og det ser vi gode resultater av denne beitesesongen. Det er søkt om erstatning for langt færre sau tatt av jerv etter denne beitesesongen. Bestanden er nå nærme målet på 39 ynglende jerv.

- Det er tydelig at uttak av rovdyr i forkant av beitesesongen reduserer tap og er konfliktdempende, konkluderer Frogner.