Rovdyr: Savner kommentarer til forskrift

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget mener det er uheldig at DN ikke har utarbeidet kommentarer sammen med forskrift om tilskudd til FKT.

Det er Direktoratet for naturforvaltning (DN) som har utarbeidet forslaget til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT). Det er også DN som viser til at kommentarene til forskriften vil foreligge når forskriften trer i kraft 1. januar 2013, og som ønsker innspill fra høringsinstansene på hva som bør inngå i kommentarene.

Uheldig uten kommentarer

-Uheldig, mener Norges Bondelag. - Forskriftens kommentarer er viktige for tolkningen av forskriftsteksten, og etter vår vurdering må disse inngå i den formelle høringer, skriver Bondelaget i sitt høringssvar til DN.

Dispensasjon fra krav om elektronisk søknad

DN vil også innføre krav om å bruke elektronisk søknadssenter ved søknad om FKT-tilskudd. - Enkelte sauebønder har av ulike årsaker ikke mulighet til elektronisk søknad og rapportering, og vi forutsetter at det blir mulig å dispensere fra dette kravet, understreker Bondelaget i høringsbrevet.

Storsamfunnet skal bære kostnadene

Norges Bondelag understreker i brevet sitt at organisasjonens rovdyrpolitikk er basert på at det er storsamfunnet og ikke den enkelte dyreeier, som skal bære kostnadene som rovdyrene påfører beitenæringa. - Konflikten mellom rovdyr og beitedyr er fortsatt betydelig. Det er avgjørende at det settes at tilstrekkelig midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak, slik at Stortingets forutsetning om at den enkelte ikke påføres økonomisk tap blir oppfylt, skriver Norges Bondelag.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Berit Hundåla, Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård

Bondelagets temaside rovdyr

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere