Det er Direktoratet for naturforvaltning (DN) som har utarbeidet forslaget til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT). Det er også DN som viser til at kommentarene til forskriften vil foreligge når forskriften trer i kraft 1. januar 2013, og som ønsker innspill fra høringsinstansene på hva som bør inngå i kommentarene.

Uheldig uten kommentarer

-Uheldig, mener Norges Bondelag. - Forskriftens kommentarer er viktige for tolkningen av forskriftsteksten, og etter vår vurdering må disse inngå i den formelle høringer, skriver Bondelaget i sitt høringssvar til DN.

Dispensasjon fra krav om elektronisk søknad

DN vil også innføre krav om å bruke elektronisk søknadssenter ved søknad om FKT-tilskudd. - Enkelte sauebønder har av ulike årsaker ikke mulighet til elektronisk søknad og rapportering, og vi forutsetter at det blir mulig å dispensere fra dette kravet, understreker Bondelaget i høringsbrevet.

Storsamfunnet skal bære kostnadene

Norges Bondelag understreker i brevet sitt at organisasjonens rovdyrpolitikk er basert på at det er storsamfunnet og ikke den enkelte dyreeier, som skal bære kostnadene som rovdyrene påfører beitenæringa. - Konflikten mellom rovdyr og beitedyr er fortsatt betydelig. Det er avgjørende at det settes at tilstrekkelig midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak, slik at Stortingets forutsetning om at den enkelte ikke påføres økonomisk tap blir oppfylt, skriver Norges Bondelag.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Berit Hundåla, Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård

Bondelagets temaside rovdyr