Rio+20: Landbruk må i sentrum av forhandlingane

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Håp om redusert fattigdom og svolt, betre klima og berekraftig grøn økonomi krev landbruket i sentrum.

Illustrasjonsfoto: Norges Vel.Det skriv Norges Bondelag i eit inspel til Utenriksdepartementet i samband med Rio+20-møtet. Rio+20 er FNs store konferanse om bærekraftig utvikling. 50.000 mennesker deltar i Rio de Janeiro 20.-22. juni 2012, 20 år etter den historiske Rio-konferansen. -Under toppmøtet skal verdens ledere forme en framtid som forener utvikling og miljøhensyn, heter det på Utenriksdepartementets sider.

Nasjonal matproduksjon må framhevast

-Det er viktig at verdsleiarane i Rio klarer å kome fram til ei god sluttekst som kan gi håp om redusert fattigdom og svolt, eit betre klima og ein berekraftig grøn økonomi. For å få til det, må landbruket inn i sentrum av forhandlingane og den nasjonale matproduksjonen framhevast, strekar Bondelaget under.

Rett til eigen matproduksjon

-Forslag som vil undergrave nasjonal matproduksjon gjennom handeliberalisering og kutt i støtte, må ikkje inn i slutteksten. Sluttdokumentet frå Rio må vise veg mot ei framtid med berekraftig matproduksjon i sentrum. Då må kvart lands rett til eigen matproduksjon styrkast, skriv Bondelaget.

Kan undergrave lokal matsikkerheit

Samstundes peikar Bondelaget på at utkastet til sluttdokument som no ligg føre, har enkelte uheldige formuleringar som kan undergrave dei gode intensjonane i kapitelet om mat. Det gjeld til dømes ein praragraf (13) somf ramhevar at eit ope ahndelssystem vil tene matsikkerheit og bygdeutvikling i sør. - Handel kan vere eit supplement til nasjonal matproduksjon og gi vekst, men det kan også gjere land meir avhegig av import og eksport og undergrave lokal matsikkerheit, meiner Bondelaget og syner til FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier de Schutter.

Underminerer lokal produksjon

Bondelaget meiner store deler av handelskapitelet i utkastet er uheldig. I den første paragrafen til dette kapitlet står det mellom anna at handelsliberalisering kan stimulere utvikling over heile verda, og tene alle land på alle utviklingsnivå. - Det fins mange døme på at ei liberalisering av handel med landbruksvarer fører til dårlegare lokal matsikkerheit, både gjennom at maten blir eksportert i staden for å konsumerast lokalt, og at import øydelegg lokale marknader og dermed underminerer lokal produksjon.

Øydeleggande uten at det fører til utvikling

I eit anna kapittel blir det foreslått å fase ut støtte som blir definert som marknadsforstyrrande. - For Noreg og mange andre land vil dette vere svært øydeleggande for lokal matproduksjon, utan at det fører til utvikling i sør, skriv Norges Bondelag og peikar på at Rio-teksten her grip inn i forhandlingar som skal foregå under WTO.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere