- Det er ikke holdbart at en forvaltningsfeil skal utsette beitedyra for store lidelser og bøndene for store tap, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig og styremedlem i Norges Bondelag. - Vi forventer at Helgesen kommer raskt ut og bekrefter at departementet vil fatte et lovlig vedtak, legger han til.

- En stans i ulvejakta er alvorlig for beitedyra og for de som allerede lever med ulven tett innpå seg. Uten jakt for å holde antall ulv nær bestandsmålet vedtatt av Stortinget, vil ulven være en trussel for beitedyr i hele Sør-Norge, sier Frogner.Einar Frogner

Begrunnelsen i kjennelsen fra Oslo tingrett er at Klima- og miljødepartementets vedtak om uttak av ulv ikke er begrunnet godt nok. Det foreligger saksbehandlingsfeil i departementet og feil rettsanvendelse. Den midlertidige forføyningen kan oppheves dersom staten, ved Klima- og miljødepartementet fatter et gyldig vedtak.

- På bakgrunn av rettens vedtak, må KLD skrive et nytt, holdbart vedtak umiddelbart. De må fylle de kravene til begrunnelse som retten har etterlyst i avgjørelsen, og det kan gjøres raskt, sier Frogner. Nok en gang har vi derfor havnet i en situasjon hvor Stortingets ulveforlik ikke blir fulgt opp.

WWF har saksøkt den norske staten ved Klima- og miljødepartementet og krever ny norsk ulveforvaltning. Bakgrunnen er at de mener dagens forvaltning er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Samtidig krevde de øyeblikkelig stopp av ulvejakten i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark ved å kreve midlertidig forføyning. I dag kom dommen som stanser ulvejakta utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark. Norges Bondelag og fire andre organisasjoner har vært partshjelp for staten i rettssaken.