Retningslinjer for samordning av arealplanlegging

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

God og effektiv arealbruk i byer og tettsteder er godt jordvern, slår Norges Bondelag fast.

Det skal ikke bygges på matjord, mener Norges Bondelag.-Norge har så knappe ressurser med dyrkbare arealer av høy kvalitet at det er særdeles viktig å ta vare på de eksisterende dyrka arealene. Det skriver Norges Bondelag i sitt høringsbrev til forslaget om "Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging." Det er Miljøverndepartementet som har lagt fram forslaget.

Stor fokus på effektiv arealbruk

- I dag utgjør dyrka mark, som er grunnlaget for all matproduksjon, enten det gjelder plante- eller husdyrproduksjon, kun tre prosent av Norges landareal. Bare en tredel av denne er egnet til matkornproduksjon. Den mest produktive jorda finnes i og rundt de store byene, som Stavanger, Trondheim og Oslo, samt i og rundt øvrige byer og tettsteder i Oslofjordområdet. Dette er også de områdene med størst utbyggingspress. Vi må derfor ha særlig stor fokus på effektiv arealbruk i disse områdene, heter det i høringsbrevet.

Det skal ikke bygges på matjord

I uttalelsen til forslaget, uttrykker Norges Bondelag støtte til prinsippene i de nye planretningslinjene. - Det er bra at departementet trekker fram retningslinjer for jordjern som et av de sentrale områdene som trenger fornyelse og oppdatering, heter det. Samtidig mener Norges Bondelag der er nødvendig at de nye retningslinjene er enda tydeligere på at det ikke skal bygges på matjord.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere