Det skal ikke bygges på matjord, mener Norges Bondelag.-Norge har så knappe ressurser med dyrkbare arealer av høy kvalitet at det er særdeles viktig å ta vare på de eksisterende dyrka arealene. Det skriver Norges Bondelag i sitt høringsbrev til forslaget om "Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging." Det er Miljøverndepartementet som har lagt fram forslaget.

Stor fokus på effektiv arealbruk

- I dag utgjør dyrka mark, som er grunnlaget for all matproduksjon, enten det gjelder plante- eller husdyrproduksjon, kun tre prosent av Norges landareal. Bare en tredel av denne er egnet til matkornproduksjon. Den mest produktive jorda finnes i og rundt de store byene, som Stavanger, Trondheim og Oslo, samt i og rundt øvrige byer og tettsteder i Oslofjordområdet. Dette er også de områdene med størst utbyggingspress. Vi må derfor ha særlig stor fokus på effektiv arealbruk i disse områdene, heter det i høringsbrevet.

Det skal ikke bygges på matjord

I uttalelsen til forslaget, uttrykker Norges Bondelag støtte til prinsippene i de nye planretningslinjene. - Det er bra at departementet trekker fram retningslinjer for jordjern som et av de sentrale områdene som trenger fornyelse og oppdatering, heter det. Samtidig mener Norges Bondelag der er nødvendig at de nye retningslinjene er enda tydeligere på at det ikke skal bygges på matjord.