Mattilsynet gjennomførte i 2021 og 2022 en landsdekkende tilsynskampanje for å kartlegge hvordan grisene i Norge har det, og om regelverket følges. Nær 600 gårder er tilfeldig valgt ut, og har hatt besøk av Mattilsynet. I dag ble resultatene presentert, og de viser at det er stor variasjon i hvordan norske griser har det. Det er avdekket ett eller flere regelbrudd i vel halvparten av de inspiserte svinebesetningene. Veldig ofte gjaldt regelbruddene for lite rotemateriale og strø og for dårlig oppfølging av syke og skadde dyr.

– Tilsynskampanjen viser for mange regelbrudd i svinenæringa. Jeg hadde håpet resultatet var bedre, og at vi kunne sett en positiv utvikling gjennom perioden kampanjen har gått, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Om lag halvparten av avvikene handler om griser som har fått for lite strø og rotemateriale. – Det er en overkommelig oppgave for oss å ta tak i, og forbedre gjennom rutiner og kunnskapsbygging, sier Bjørn Gimming.

Det er også for mange avvik om behandling av syke og skadde dyr. – Her er det for mange som ikke får det til. Vi må bli flinkere til å gjøre de gode vurderingene til rett tid, og det innebærer også å kunne ta de riktige avgjørelsene om behandling og avliving, sier Bjørn Gimming.

Vil lære av region øst

Resultatene fra tilsynskampanjen viser at mange svinebønder driver bra, og godt over kravene i regelverket. Andre svineprodusenter driver imidlertid dårlig eller veldig dårlig. Bondelaget er opptatt av at alle dyr skal stelles godt og regelverket skal følges. Mattilsynet slår fast at det ikke er et systemproblem, og at bildet de ser ikke er det samme som tegnes blant annet i Brennpunkt-filmen Griseindustriens hemmeligheter.

– Det er mulig å drive med god dyrevelferd innenfor regelverket og dagens rammer. Mange bønder gjør det, og vi må se hva andre bønder kan lære av dem, sier Bjørn Gimming.

Det er særlig i region øst (Innlandet, Buskerud og Telemark) at de lykkes godt med dyrevelferdsarbeidet. Det kan ha positiv overføringsverdi til svinebønder i resten av landet.

Det er mulig å drive med god dyrevelferd innenfor regelverket og dagens rammer. Mange bønder gjør det, og vi må se hva andre bønder kan lære av dem.

Vi er på rett vei

Det har skjedd store endringer i svinehold de siste årene, både hva Mattilsynet vurderer som tillatt innenfor regelverket, og hva som er gjengs praksis. Dette har hevet dyrevelferden. 

– Alle i næringa hele tida må være skjerpa for å sørge for at dyra våre har det bra. Det var næringa selv som tok initiativet til dyrevelferdsprogrammet for svin, som nå er en del av forskriften, påpeker Bjørn Gimming.

Resultater fra Dyrevelferdsprogrammet viser en bedre tendens for dyrevelferden. Dyrevelferdsprogrammet gir oss muligheten til å følge dyrevelferden og utviklingen på gårdsnivå og i jordbruket samla sett. Det hever kompetansen til bønder og andre som steller dyra.