Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag 2024:

Økt sjølforsyning er bestillinga - landbruket har løsningene

Det nye målet om sjølforsyning på 50 prosent er et tydelig signal om at Stortinget vil satse på oss – på landbruket. Mat og produkter fra norsk landbruk har godt omdømme. Dette trenger vi for at forbrukerne velger våre produkter i butikken, slik at vi kan nå målet om økt sjølforsyning og beholde oppslutningen om den norske landbruksmodellen. Derfor blir det viktig å invitere flere med inn i diskusjonen om framtidas landbruk: Vi vil være i dialog med forbrukerne.

Mangfoldet i produksjoner, geografi og størrelse gjør næringa mer robust. For dem som vurderer å ta steget inn i næringa og i verdens beste jobb, må det være økonomisk bærekraft i alle produksjoner. Sammen med styrka velferdsordninger vil dette være med på å skape trygghet for dem som ønsker å bli bonde. Vi oppnår mest når vi står samla, og vil opptre som et sterkt lag på vegne av næringa. Det er mer som samler oss enn skiller oss.

Ta alle ressursene i bruk!
Vi må bruke og utvikle de arealene vi har og produsere det de er best egna til, både dyrking av mat, fôr og beite. Det er et bærekraftig bidrag til økt matproduksjon. Som en bonus holder vi kulturlandskapet åpent og forvalter viktige ressurser som kommer samfunnet til gode, men det kommer ikke av seg selv. 

Rovdyrbestandene er en trussel mot bruk av både inn- og utmarksbeitene, og rovdyrtapene må ned. Matprodusentene merker et villere og våtere klima på kroppen, med både tørke, flom og skred.  Dyrka mark må prioriteres høyere ved flomforebygging, og vi må sikre, ikke ofre, matjord. Bonden må ha full rådighet over egne arealer, annen beitedrift må skje utenfor dyrka mark. Konflikten med tamreindrift må ned.

Norsk landbruk skal levere trygg, norsk mat i tråd med forbrukernes krav. Samfunnets mål om økt sjølforsyning krever god lønnsomhet, forutsigbare rammevilkår og tilstrekkelig risikoavlastning for bonden. Et sterkt tollvern må til for at en større del av markedet kan dekkes av norske varer. Landbrukssamvirkene er vårt viktigste verktøy for markedstilgang for våre produkter, og oppslutningen om samvirke må styrkes. Slik får vi også en sterkere posisjon i møte med dagligvarekjedene.

Bønder = beredskap
Kunnskap og føre-var-prinsippet må legges til grunn for de prioriteringene samfunnet gjør. Derfor må myndighetene snarest kartlegge status for forsyningssikkerheten i Norge. Anbefalingene fra Totalberedskapskommisjonen må følges opp med konkrete tiltak. 

I Nord-Norge bidrar landbruket til aktivitet og bosetting i en region der tilstedeværelse er av sikkerhetspolitisk betydning. Løpende matproduksjon og næringsmiddelindustri i hele landet er viktig for å ha en god totalberedskap. Staten må være med og avlaste bedriftene for merkostnadene ved å drifte grunnleggende infrastruktur for foredlingsindustri i nord.

God beredskap og økt sjølforsyning krever et aktivt distriktsjordbruk. Målet om en variert bruksstruktur med et levende jordbruk i hele landet ligger fast. Bondelaget er bekymret over at flere bønder opplever å være den siste bonden i bygda, og ønsker velkommen en diskusjon om hvilke nye løsninger som kan bidra til framtidstro i distriktsjordbruket.