Representantskapet krever: Fra ord til handling

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Representantskapet forventer at ambisjonene i matmeldinga følges opp gjennom konkrete tiltak - i forhandlingene.

Representantskapet i Norges Bondelag krever handling, foto: Marthe Haugdal.- Vi bønder står klare til å oppfylle Regjeringens mål om økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten. Årets jordbruksoppgjør må legge til rette for bedre utnytting av produksjonsressursene over hele landet, blant annet gjennom stimulering til økt bruk av beite, og produksjon av grovfôr og korn, heter det i uttalelsen som har denne ordlyden:

Fra ord til handling!

Representantskapet i Norges Bondelag viser til Meld. St. 9 (2011-2012) ”Landbruks- og matpolitikken - Velkommen til bords” som for første gang legges til grunn i jordbruksoppgjøret. Representantskapet forventer at ambisjonene i meldinga følges opp gjennom konkrete tiltak. Vi vil spesielt peke på følgende:

1. Økt matproduksjon basert på norske ressurser

Vi bønder står klare til å oppfylle Regjeringens mål om økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten. Årets jordbruksoppgjør må legge til rette for bedre utnytting av produksjonsressursene over hele landet, blant annet gjennom stimulering til økt bruk av beite, og produksjon av grovfôr og korn. 

2. Inntekt

Representantskapet legger til grunn at Regjeringen i årets oppgjør videreutvikler inntektspolitikken de har ført. Vi krever at årets oppgjør resulterer i inntektsmuligheter for jordbruket som innebærer at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres vesentlig. Uten dette vil ikke jordbruket kunne oppfylle de landbrukspolitiske målene i meldingen. Økt inntekt er den viktigste forutsetningen for rekruttering og velferdsutvikling i næringen. 

3. Importvernet

Importvernet er en bærebjelke i norsk landbrukspolitikk. Det er en avgjørende forutsetning for å sikre avsetningen av varene våre, gi oss inntektsmuligheter og ta ut økte priser i markedet. Representantskapet forutsetter at Regjeringen utnytter handlingsrommet slik at vi får et velfungerende importvern. 

4. Budsjettmidler

Budsjettmidlenes andel av bondens samlede inntekter er over tid redusert. Representantskapet vil påpeke at budsjettoverføringene er styringsverktøyet i landbrukspolitikken. Lønnsomheten er lav i hele næringen. Budsjettmidlene må økes for å nå målene i landbruks- og matmeldingen. Dette kan ikke løses gjennom omfordeling av tilskuddsmidler. Representantskapet vil påpeke at investeringsvirkemidlene må styrkes for å stimulere til rekruttering og økt framtidig matproduksjon. 

5. Viktige prioriteringer

  • Representantskapet vil understreke at det må legges til rette for å produsere mat i hele landet og på alt areal. Vi legger til grunn at distriktsprofilen i årets oppgjør styrkes. Fraktordningene er spesielt viktige og må styrkes. Fraktordningen for korn/kraftfôr må legges om etter modell fra kjøttsektoren. 
  • For å øke matproduksjonen er det viktig med en særskilt styrking av økonomien i korn- og storfékjøttproduksjonen. 
  • Representantskapet vil prioritere virkemidler som stimulerer den aktive bonde til å produsere mer mat og fôr av god kvalitet. Gode tiltak er blant annet tilskudd til økt beitebruk, grøfting, sortsutvikling og friskt plantemateriale

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere