Representantskapet i Norges Bondelag krever handling, foto: Marthe Haugdal.- Vi bønder står klare til å oppfylle Regjeringens mål om økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten. Årets jordbruksoppgjør må legge til rette for bedre utnytting av produksjonsressursene over hele landet, blant annet gjennom stimulering til økt bruk av beite, og produksjon av grovfôr og korn, heter det i uttalelsen som har denne ordlyden:

Fra ord til handling!

Representantskapet i Norges Bondelag viser til Meld. St. 9 (2011-2012) ”Landbruks- og matpolitikken - Velkommen til bords” som for første gang legges til grunn i jordbruksoppgjøret. Representantskapet forventer at ambisjonene i meldinga følges opp gjennom konkrete tiltak. Vi vil spesielt peke på følgende:

1. Økt matproduksjon basert på norske ressurser

Vi bønder står klare til å oppfylle Regjeringens mål om økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten. Årets jordbruksoppgjør må legge til rette for bedre utnytting av produksjonsressursene over hele landet, blant annet gjennom stimulering til økt bruk av beite, og produksjon av grovfôr og korn. 

2. Inntekt

Representantskapet legger til grunn at Regjeringen i årets oppgjør videreutvikler inntektspolitikken de har ført. Vi krever at årets oppgjør resulterer i inntektsmuligheter for jordbruket som innebærer at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres vesentlig. Uten dette vil ikke jordbruket kunne oppfylle de landbrukspolitiske målene i meldingen. Økt inntekt er den viktigste forutsetningen for rekruttering og velferdsutvikling i næringen. 

3. Importvernet

Importvernet er en bærebjelke i norsk landbrukspolitikk. Det er en avgjørende forutsetning for å sikre avsetningen av varene våre, gi oss inntektsmuligheter og ta ut økte priser i markedet. Representantskapet forutsetter at Regjeringen utnytter handlingsrommet slik at vi får et velfungerende importvern. 

4. Budsjettmidler

Budsjettmidlenes andel av bondens samlede inntekter er over tid redusert. Representantskapet vil påpeke at budsjettoverføringene er styringsverktøyet i landbrukspolitikken. Lønnsomheten er lav i hele næringen. Budsjettmidlene må økes for å nå målene i landbruks- og matmeldingen. Dette kan ikke løses gjennom omfordeling av tilskuddsmidler. Representantskapet vil påpeke at investeringsvirkemidlene må styrkes for å stimulere til rekruttering og økt framtidig matproduksjon. 

5. Viktige prioriteringer

  • Representantskapet vil understreke at det må legges til rette for å produsere mat i hele landet og på alt areal. Vi legger til grunn at distriktsprofilen i årets oppgjør styrkes. Fraktordningene er spesielt viktige og må styrkes. Fraktordningen for korn/kraftfôr må legges om etter modell fra kjøttsektoren. 
  • For å øke matproduksjonen er det viktig med en særskilt styrking av økonomien i korn- og storfékjøttproduksjonen. 
  • Representantskapet vil prioritere virkemidler som stimulerer den aktive bonde til å produsere mer mat og fôr av god kvalitet. Gode tiltak er blant annet tilskudd til økt beitebruk, grøfting, sortsutvikling og friskt plantemateriale