Fv: Arne Lofthus (Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Tone Vaag (Norsk Sau og Geit), Vidar Helgesen (statsråd) og Einar Frogner (Norges Bondelag). Foto: Per Fossheim

Representanter for beitenæringa hadde i dag et dialogmøte om rovdyrforvaltningen med klima- og miljøminister, Vidar Helgesen (H). Bakteppet er en beitesesong hvor flere bønder har opplevd svært store tap til rovdyr. I Rendalen i Hedmark har ulv tatt svært mange beitedyr, og sauebøndene her har i følge Nationen mistet 600 av de 2000 sauene og lammene som ble sendt på beite. Enkelte føler seg nå tvunget til å gi opp saueholdet sitt.

- Jeg opplever at dette har gjort inntrykk på departementet. Dessverre er det ikke unikt at beitebrukere i rovdyrsonene og i randsonene opplever store tap, ikke bare til ulv men også til de andre rovdyrartene, sier Einar Frogner som deltok på møtet for Bondelaget.

Formålet med møtet var å opprettholde dialog mellom myndighetene og beitenæringene om rovdyrforvaltningen, og at næringa kunne rapportere fra årets beitesesong.

- Situasjonen i Rendalen viser viktigheten av å få gjort flere forebyggende uttak og at uttak i beitesesong må gjøres mer effektivt, sier Frogner.

Avviste ikke radiomerking av ulv

Bondelaget foreslo blant annet å utrede mulighetene for å radiomerke ulven. Et tiltak som tidligere har blitt løftet opp av fylkeslaget i Hedmark.

- Det vil gjøre det mulig å ta ut skadegjørere raskere enn i dag, og det vil også redusere risiko for å felle ulv som ikke gjør skade på sau, sier Frogner, som oppfatter statsråden som lyttende til forslaget.

- Forslaget ble ikke avvist, men det ble understreket at et slikt tiltak krever at det gjøres etiske og økonomiske vurderinger. Det er allikevel slik at dersom vi skal klare å gjøre noe som får en positiv effekt for neste beitesesong, så haster det. Forebyggende uttak må blant annet gjøres mens det ennå er sporsnø, ellers blir jakt veldig vanskelig, sier han.

Fv: Ole Jacob Helmen, Einar Frogner, Tone Våg, Lars Erik Wallin (delvis skjult), John Petter Løvstad, Arne Lofthus, Torbjørn Lange, Vidar Helgesen, Harald Askildsrud, Solveig Paulsen. Foto: Per Fossheim

Ba om erstatnings-lovutvalg

I dag har bønder som blir tvunget til å gi opp saueholdet som følge av store tap til rovdyr inne i rovdyrsonene ikke krav på erstatning for tapt næringsgrunnlag. Tidligere i år konkluderte professor ved Universitetet i Tromsø, Stig Solheim, med at dette kan være i strid med den europeiske menneskerettskommisjonen (EMK).

I ulveforliket som ble vedtatt av Stortinget i mai blir regjeringen pålagt å utrede dette. I møtet med statsråden viste Bondelaget til at spørsmålet også bør utredes av et eget lovutvalg fordi spørsmålet har klare likheter med den såkalte tomtefestesaken, hvor Norge ble felt i menneskrettighetsdomstolen i Strasbourg.

- Departementet er ikke avvisende til dette, men de vil ikke ta stilling til dette før de har gjort utredningen som Stortinget har pålagt dem å gjøre. Vi vil følge opp alle disse spørsmålene utover høsten og vinteren, sier Frogner.