Bondelagsleder Nils T. Bjørke.Da Norges Bondelag møtte Stortingets næringskomité til høring om årets jordbruksoppgjør, slo Bondelaget fast at forslaget fra Regjeringen i proposisjonen om oppgjøret ikke innebærer en videreutvikling av inntektspolitikken som er ført etter 2005.

-Vi mener proposisjonen ikke følger opp inntektsmålsetningen gitt fra Stortinget ved behandlingen av "Velkommen til bords" (Meld St 9 (2011-2012). Proposisjonen legger opp til en svekking av inntektsutviklingen til bøndene i forhold til resten av samfunnet. Dette vil ytterligere forverre mulighetene til å nå detlandbrukspolitiske hovedmålet om økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten, som Stortinget vedtok for en måned siden, heter et i brevet som ble Stortingets næringskomité til del.

I brevet ber Bondelaget om at Næringskomitéen legger føringer som sikrer at jordbruket kan få en inntektsutvikling som innebærer en reduksjon i inntektsforskjellene til andre grupper i samfunnet,, slik et flertall forutsatte ved Stortingsbehandlingen. På denne måten kan en sikre rekrutteringa til næringa, heter det.

Bondelaget ba videre Stortingets næringskomité bidra til

  • at næringa framover gis inntektsrammer som sikrer rekruttering og økt matproduksjon over hele landet
  • at kornproduksjonen gis rammevilkår som kan gi grunnlag for økt norsk produksjon
  • at storfekjøttproduksjonen gis rammevilkår som kan gi grunnlag for framtidigøkt norsk produksjon
  • at produktivitetsveksten kommer næringa til gode i form av økte inntektsmuligheter
  • at forutsetningene i landbruks- og matmeldinga om å utnytte handlingsrommet i WTO-avtalen gjennom å benytte den tollsats som til enhver tid er høyest, oppfylles i forbindelse med Statsbudsjettet for 2013.

Bondelagets brev til Stortingets næringskomité

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke