Svein Stubberud, leder av Kornutvalget i Norges Bondelag.

Norges Bondelag med kornutvalget i spissen krever at retningslinjer til drenering ferdigstilles og trer i kraft. Tilskudd til drenering ble tilbudt av Regjeringen og senere vedtatt i Teknisk jordbruksavtale 2012-2013. I alt ble det satt av 100 millioner kroner i tilskudd til drenering.

- Nå  er vi utlålmodige, ordningen burde vært på plass allerede, sier Svein Stubberud, som er leder av kornutvalget i Norges Bondelag.- De som trenger å grøfte, og ønsker å benytte seg av ordningen, må planlegge og bestille folk til å gjøre jobben. Før det kan gjøres, er vi nødt til å vite hvilke forutsetninger som ligger i ordningen, sier Stubberud.

Drenering er viktig for å øke produktiviteten

Dårlig drenering hindrer avrenning fra våte jorder. Her fra Vestfold.

Drenering er pekt på som et av de viktigste virkemidlene for å øke produktiviteten per arealenhet i jordbruket, og er følgelig et sentralt virkemiddel for å nå målet om økt norsk produksjon. De siste vekstsesongene med store nedbørsmengder har medført stagnert vekstvilkår for plantene pga av at jorda har vært metta med vann. God drenering er også et viktig virkemiddel for å redusere avrenning til vann og vassdrag.

- Det er et ekstremt behov for drenering mange steder. Mange jorder er ikke grøftet siden 1950-tallet, og jobben ble gjort for en helt annen mekaisering enn dagens tunge maskiner, sier Stubberud. - Drenering har mye å si for mengde og kvalitet på avlingene, og med de siste årenes våte og vanskelige innhøstingsforhold, er det flere stider ikke vært mulig å komme utpå jordene en gang, legger Stubberud til.

Regelverket må på plass raskt

Regjeringen må vise handlekraft og gjøre midlene som er avsatt tilgjengelig for bonden. Det var forventa at dette skulle være klart senest 1.1.2013. Norges Bondelag krever en målretta og enkel forskrift som direkte ivaretar bondens interesser med drenering.

- Jeg minner om at grøftetilskuddet lå i Statens tilbud i jordbruksforhandlingene 20212. Derfor er det underlig at det tar så lang tid å få ordningen på plass, sier Stubberud.

Kontakt i Norges Bondelag: Svein Stubberud i Kornutvalget eller Elin Marie Haga Stabbetorp.