Regjeringen må endre tomtefesteloven

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg tar grunneierne på alvor. At dommen blir stående, er som forventet.

Det sier sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke etter at de fem dommerne som skulle avgjøre om saken skulle opp i storkammeret ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, har avvist anken.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, arkivfoto: Mats Olsen.I påvente av om avgjørelsen i EMD skulle behandles på nytt, fremmet Regjeringen et eget forslag som innebærer at den gjeldende forlengelsesretten vi loven videreføres i en begrenset tidsperiode gjennom en midlertidig lov.

Tomtefestesaken har vært undergitt en meget omfattende behandling både før og etter saken ble vedtatt i Stortinget i 1996. Saken har vært behandlet i alle domstolsinstanser og har vært gjenstand for plenumsavgjørelse i Høyesterett.

Dommen ved menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg var enstemmig. - Grunneiers interesser og respekt for inngåtte avtaler er endelig tatt på alvor i dommen fra Strasbourg, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke. – Avgjørelsen i dag må innebære at Regjeringen tar konsekvensen av dommen gjennom å endre Tomtefesteloven, sier Nils T. Bjørke.

Kontaktperson i Norges Bondelag Nils T. Bjørke

Bakgrunn:

  • Tomtefesteavtale er en langsiktig leieavtale for tomt, der betalingen er en årlig festeavgift fra leietaker (fester) til utleier(bortfester)
  • Norges Høyesterett konkluderte i 2007 enstemmig i plenum med at tomtefesteloven § 33 ikke krenker Menneskerettskonvensjonen.
  • Grunneierne klaget deretter den norske stat inn for Menneskerettsdomstolen i 2008 og dommen fra Menneskerettsdomstolen får betydning for ca 300 000 norske tomtefesteavtaler etter hvert som de løper ut og fornyes. Menneskerettsdomstolen slår enstemmig slått fast at tomtefesteloven § 33 krenker Menneskerettskonvensjonens artikkel 1: ”Vern om eiendom: Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper. Bestemmelsene ovenfor skal imidlertid ikke på noen måte svekke en stats rett til å håndheve slike lover som den anser nødvendige for å kontrollere at eiendom blir brukt i samsvar med allmennhetens interesse eller for å sikre betaling av skatter eller andre avgifter eller bøter.”
  • Menneskerettighetsdomstolens storkammer har avvist nybehandling, slik Regjeringen i Norge gjerne ville
Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere