Det sier sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke etter at de fem dommerne som skulle avgjøre om saken skulle opp i storkammeret ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, har avvist anken.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, arkivfoto: Mats Olsen.I påvente av om avgjørelsen i EMD skulle behandles på nytt, fremmet Regjeringen et eget forslag som innebærer at den gjeldende forlengelsesretten vi loven videreføres i en begrenset tidsperiode gjennom en midlertidig lov.

Tomtefestesaken har vært undergitt en meget omfattende behandling både før og etter saken ble vedtatt i Stortinget i 1996. Saken har vært behandlet i alle domstolsinstanser og har vært gjenstand for plenumsavgjørelse i Høyesterett.

Dommen ved menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg var enstemmig. - Grunneiers interesser og respekt for inngåtte avtaler er endelig tatt på alvor i dommen fra Strasbourg, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke. – Avgjørelsen i dag må innebære at Regjeringen tar konsekvensen av dommen gjennom å endre Tomtefesteloven, sier Nils T. Bjørke.

Kontaktperson i Norges Bondelag Nils T. Bjørke

Bakgrunn:

  • Tomtefesteavtale er en langsiktig leieavtale for tomt, der betalingen er en årlig festeavgift fra leietaker (fester) til utleier(bortfester)
  • Norges Høyesterett konkluderte i 2007 enstemmig i plenum med at tomtefesteloven § 33 ikke krenker Menneskerettskonvensjonen.
  • Grunneierne klaget deretter den norske stat inn for Menneskerettsdomstolen i 2008 og dommen fra Menneskerettsdomstolen får betydning for ca 300 000 norske tomtefesteavtaler etter hvert som de løper ut og fornyes. Menneskerettsdomstolen slår enstemmig slått fast at tomtefesteloven § 33 krenker Menneskerettskonvensjonens artikkel 1: ”Vern om eiendom: Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper. Bestemmelsene ovenfor skal imidlertid ikke på noen måte svekke en stats rett til å håndheve slike lover som den anser nødvendige for å kontrollere at eiendom blir brukt i samsvar med allmennhetens interesse eller for å sikre betaling av skatter eller andre avgifter eller bøter.”
  • Menneskerettighetsdomstolens storkammer har avvist nybehandling, slik Regjeringen i Norge gjerne ville