Lederen i Norges Bondelag og andre representanter fra landbruket har i ettermiddag vært i møte med landbruksministeren for å drøfte nye tiltak mot MRSA i norsk svinehold. Bakgrunnen er at et nytt tilfelle av antibiotikaresistente gule stafylokokker LA-MRSA ble bekrefta i ei svinebesetning i Nord-Trøndelag 18. februar. 29 kontaktbesetninger til denne besetninga er nå underlagt restriksjoner og blir sjekket for smitte. Smitten kommer i de fleste tilfeller inn i besetninger gjennom mennesker.

Nye forebyggende tiltak

Landbruksminister Sylvi Listhaug varsla i dag flere konkrete tiltak for å bekjempe MRSA, noe lederen i Norges Bondelag er glad for.

- Antibiotikaresistens er et potensielt folkehelseproblem og vi i landbruket tar samfunnsansvar ved å delta i bekjempelsen av MRSA. Jeg tror at gode forebyggende tiltak vil øke bevisstheten i enda sterkere grad, sier Lars Petter Bartnes.

Listhaug varsla at Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruksdepartementet vil samarbeide om å sørge for at kommunene gir mulighet å teste svinebønder og folk som arbeider på gårdene for LA-MRSA. I tillegg vil kravene til avl og innføring av livdyr bli skjerpa. I rekrutteringssammenheng er det viktig å følge etablerte kjøreregler i avlspyramiden og unngå at det rekrutteres på tvers eller oppover i pyramiden. Det er et effektivt grep for å redusere spredningsrisikoen av MRSA.


Fortgang i erstatningsordning

Regjeringa foreslo i statsbudsjettet å innføre en kompensasjonsordning ut over dagens erstatningsordning for å dekke tapene til de bøndene som blir pålagt nedslakting mot LA-MRSA. Listhaug fortalte i dagens møte at hun vil sende ei forskrift om dette på høring så snart som mulig.

- Norske bønder gjør en viktig jobb for å unngå MRSA i sine besetninger. Det er likevel viktig med gode erstatningsordninger slik at ikke økonomiske forhold hindrer sanering dersom besetninger blir smitta, sier Lars Petter Bartnes.

LA-MRSA er ikke farlig for dyr, men bakteriene kan overføres til mennesker gjennom kontakt med dyra. Hos mennesker som allerede har svekket helse, kan bakterien forårsake alvorlige infeksjoner. Ingen andre land har iverksatt lignende tiltak for å forsøke å hindre at bakterien får fotfeste i svineholdet.