Regjeringa nedstemt om fjerning av odelsretten

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Stortinget

Stortinget stemte 8. mai ned forslag om å oppheve Grunnlovens § 117 som gir grunnlovsvern av odels- og åsetesretten. – Det viser at viktige pilarer i den norske landbruksmodellen fortsatt har sterk støtte, mener Bondelaget.

Stortinget stemte 8. mai ned representantforslag om å oppheve Grunnlovens § 117 om odels- og åsetesretten. Forslagene var fremmet av stortingsrepresentanter fra Høyre og Frp og av stortingsrepresentanter fra Venstre.

Odels- og åseteretten legger til rette for at gården videreføres til neste generasjon.  De odelsberettigede har rett til å kreve odelsgården tilbake når gården blir solgt ut av slekta eller til en dårligere odelsberettiget. Åsetesretten er en rett livsarvingene (barna og barnebarna) til eieren av odlingsjord har til å kreve å få overta eiendommen på skifte når eieren dør.

Endring av Grunnloven krever at 2/3 av representantene stemmer for forslaget. I Stortinget var det kun regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre som stemte for forslagene og dermed langt unna å få gjennomslag. I stortingsdebatten uttrykte flere partier sterk støtte for odelsretten.

- Krf vil beholde loven, den tjener oss godt. I Norge har vi selvstendige, selveiende og frie bønder. Det er et kjennetegn ved det norske landbruket. Odelsinstituttet bidrar til en god forvaltning av landbruket og landbrukstradisjoner, sa Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti.

Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag, er svært fornøyd med dagens vedtak som befester odelsrettens sterke posisjon i norsk landbrukspolitikk.

- Stortingets vedtak viser fortsatt sterk støtte for en av de viktigste pilarene i norsk landbruk som gir bonden viktig forutsigbarhet og fremmer likestilling i landbruket, sier Skorge.

I Jeløya-plattformen skriver regjeringa at de vil utrede konsekvensene av å avvikle odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten. Skorge håper imidlertid debatten og vedtaket i Stortinget betyr spikeren i kista for regjeringas planer om å avvikle loven.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere