Regjeringa må stå opp for norske interesser og arbeidsplassar

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Resolusjon frå Leiarkonferansen 2015.

Gode handelspolitiske rammevilkår er avgjerande føresetnader for å nå det politiske målet om auka matproduksjon på norske ressursar. Det pågår no fleire politiske prosessar som vil påverke norske bønders moglegheiter til å auke matproduksjonen og skape grunnlag for vekst i jordbruk og næringsmiddelindustri. Allereie i dag bidreg denne grøne og framtidsretta næringa med 90 000 arbeidsplassar og ein omsetnad på over 140 milliardar kroner.

I desse dagar møtes EU og Noreg til nye forhandlingar om handel med landbruksvarer gjennom EØS-avtalas artikkel 19. Den norske marknaden er allereie hardt pressa. Sjølv små importaukingar kan få store utslag for norsk pris og produksjon. Ei auka importkvote på 1000 tonn ost vil til dømes gi tap av over 100 arbeidsplassar, 130 millionar kroner i tapt verdiskaping for bonde og industri, 1300 færre mjølkekyr og 20 000 dekar ut av drift. Importen frå EU er rundt tre gonger så stor som i 2000, medan norsk eksport til EU er minimal. Allereie i dag er handelen 6-1 i EUs favør, og følgjer ikkje intensjonen i avtala om at liberaliseringa skal vere gjensidig fordelaktig. Auka liberalisering frå norsk side er heller ikkje foreinleg med artikkel 19s føresetnader om at endringane skal skje innan rammene for partane sin landbrukspolitikk. Auka kvotar og redusert toll for EUs marknad inn til Noreg vil undergrave norsk landbruksproduksjon og må avvisast. Vi forventar at regjeringa står opp for norske interesser og arbeidsplassar. Det inneber at Noreg ikkje må gi auka innrømmingar til EU i EØS-artikkel 19-forhandlingane.

Gjennom Stortingsmelding 29 (2014-2015) om Globalisering og handel slår regjeringa fast at dei ynskjer å ”vektlegge norsk landbruks beskyttelsesbehov” og ”beholde et handlingsrom for å kompensere for ulemper ved norsk produksjon”. Det blir i meldinga også peika på landbrukets behov for ”forutsigbare rammevilkår”, og at det er ”lite sannsynlig at norsk landbruk vil kunne konkurrere på pris med produsenter hvor lønnskostnader og naturgitte forhold ligger bedre til rette for kostnadseffektiv produksjon”. Dette heng dårleg saman med regjeringas ynskje i same melding om å ”arbeide for en friere handel med landbruksvarer” og utfasing av all eksportstøtte innan utgangen av 2019.

Norsk landbruk er heilt avhengig av eit sterkt tollvern og støtte for å kunne oppretthalde og auke matproduksjonen over heile landet. Regjeringa må jobbe for å styrke næringas  konkurransekraft og ikkje gje frå seg verkemiddel som kan styrke norsk produksjon og arbeidsplassar.

Ei svekking av Jarlsbergeksporten vil kunne få store konsekvensar for norsk mjølkeproduksjon. Volumet utgjer ca 8 prosent av den norske produksjonen. Grunna den store betydninga dette har for norsk landbruk og næringsmiddelindustri, ber vi regjeringa gjennomføre ei særskild utgreiing av konsekvensane for eit slikt borfall av volum. 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere