Regjeringa kan skape begeistring

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

..og for å få det til, må lønsemda i næringa betrast betydeleg.

Det streka Bondelagsleiar Nils T. Bjørke under på møtet i Regjeringas kontaktutval i dag. - Resultatet av jordbruksoppgjeret til våren kjem i stor grad til å påverke stemninga i næringa fram mot valet, sa Bjørke som viste til at tollendringa på ost, storfe- og lammekjøt var særs godt motteke av næringa.

Tapar marknadsandeler

I kontaktutvalet peika Bjørke og på tre hovudgrunnar til at norsk matproduksjon tapar marknadsandelar:

  • Løns- og kostnadsnivået aukar sterkt som ein følgje av presset frå olje- og eigedomssektoren og norske varer taper konkurransekraft.
  • Matvarekjedene aukar makta si, nå seinast gjennom samordning av Ica og Norgesgruppenn og Remas oppkjøp av Stangekylling. Det gir ein kraftig ubalanse samanlikna med jordbruket sin og næringsmiddelindustrien si andel av innteninga i verdikjeda.
  • Råvareproduksjon i Noreg går ned på sentrale områder som storfekjøt, korn og gras fordi det ikkje er tilstrekkeleg lønsemd.

 

Lov om god handelsskikk

-Regjeringa lyt få på plass ein lov om god handelsskikk og Konkurransetilsynet må få klare politiske føringar om å gripe fatt i problemet. Så langt kan vi ikkje sjå at tilsynet er skikkeleg på banen.

Mål om auka matproduksjon

I landbruks- og matmeldinga er hovudmålet auka matproduksjon om lag i takt med befolkningsveksten. Det betyr at trenden med fallande heimemarknad må snus. Regjeringa må aktivt leggje til rette for investeringar og lønsemd i denne viktige delen av næringslivet. Målet er auka matproduksjon, og det er vi bønder og næringsmiddelindustrien som må gjere jobben, sa Bjørke i Regjeringen sitt kontaktutvalg der han samstundes peika på regjeringas perspektivmelding der det står at "Norge har et høyt inntektsnivå, små inntektsforskjeller og vi kommer godt ut på internasjonale målinger av livskvalitet."

Små inntektsskilnader

-Statsminister, målet om små inntektsskilnader må og gjelde for yrkesgruppa norske matprodusentar dersom ein skal nå målet om auka matproduksjon, streka Bjørke under.

Kontaktperson: Nils T. Bjørke

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere