Regjeringa kan skape begeistring

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

..og for å få det til, må lønsemda i næringa betrast betydeleg.

Det streka Bondelagsleiar Nils T. Bjørke under på møtet i Regjeringas kontaktutval i dag. - Resultatet av jordbruksoppgjeret til våren kjem i stor grad til å påverke stemninga i næringa fram mot valet, sa Bjørke som viste til at tollendringa på ost, storfe- og lammekjøt var særs godt motteke av næringa.

Tapar marknadsandeler

I kontaktutvalet peika Bjørke og på tre hovudgrunnar til at norsk matproduksjon tapar marknadsandelar:

  • Løns- og kostnadsnivået aukar sterkt som ein følgje av presset frå olje- og eigedomssektoren og norske varer taper konkurransekraft.
  • Matvarekjedene aukar makta si, nå seinast gjennom samordning av Ica og Norgesgruppenn og Remas oppkjøp av Stangekylling. Det gir ein kraftig ubalanse samanlikna med jordbruket sin og næringsmiddelindustrien si andel av innteninga i verdikjeda.
  • Råvareproduksjon i Noreg går ned på sentrale områder som storfekjøt, korn og gras fordi det ikkje er tilstrekkeleg lønsemd.

 

Lov om god handelsskikk

-Regjeringa lyt få på plass ein lov om god handelsskikk og Konkurransetilsynet må få klare politiske føringar om å gripe fatt i problemet. Så langt kan vi ikkje sjå at tilsynet er skikkeleg på banen.

Mål om auka matproduksjon

I landbruks- og matmeldinga er hovudmålet auka matproduksjon om lag i takt med befolkningsveksten. Det betyr at trenden med fallande heimemarknad må snus. Regjeringa må aktivt leggje til rette for investeringar og lønsemd i denne viktige delen av næringslivet. Målet er auka matproduksjon, og det er vi bønder og næringsmiddelindustrien som må gjere jobben, sa Bjørke i Regjeringen sitt kontaktutvalg der han samstundes peika på regjeringas perspektivmelding der det står at "Norge har et høyt inntektsnivå, små inntektsforskjeller og vi kommer godt ut på internasjonale målinger av livskvalitet."

Små inntektsskilnader

-Statsminister, målet om små inntektsskilnader må og gjelde for yrkesgruppa norske matprodusentar dersom ein skal nå målet om auka matproduksjon, streka Bjørke under.

Kontaktperson: Nils T. Bjørke

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere