Positivt dersom rovvilttapene er redusert

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Nedgang er positivt, men resultatet får vi først når erstatningssøknadene for sau drept av fredet rovvilt er inne.

Illustrasjonsfoto: Jostein HunstadDet sier første nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, til at den foreløpige oversikten fra Statens naturoppsyn over påviste rovviltskader på sau viser en nedgang fra 2011.

Nedgang fra 2011

Statens naturoppsyns (SNO) dokumentasjon av døde sauer drept av fredet rovdyr på utmarksbeite viser en nedgang fra 2011. Også det totale antallet innrapporterte skader er redusert i denne perioden. Det er nedgang i antall sauer som er dokumentert drept av bjørn, jerv og gaupe mens det er en markant økning i antall sauer drept av ulv. Mer informasjon om tallene ligger på rovviltportalen.

De positive bidragene

Nedgangen i tapene fra gaupe kan knyttes til at gaupebestanden nå har kommet ned mot bestandsmålet på 65 familiegrupper. Også for bjørn har det vært en reduksjon i antall hannbjørner utenfor binneområdene. På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) tok SNO ut sju hannbjørner i prioriterte beiteområder i vår. - Dette har bidratt positivt til at bjørnetapene nå ser ut til å gå ned, sier Berit Hundåla.

Ulv dreper mye sau

For ulv er det en stor økning i antall dokumenterte sauedrap.-  Dette skyldes at DN avslo søknader om skadefelling av ulv i flere viktige beiteområder i vår mens det ennå var snødekke og gode muligheter for å få tatt ut ulvene. Resultatet ble en sommer med store tap i disse beiteområdene. Selv om fylkesmennene gav tillatelse til skadefelling i beitesesongen lyktes man ikke med å få tatt ut disse ulvene. Det er svært vanskeligere å jakte store rovdyr om sommeren. Miljøvernmyndighetene må i stedet sørge for at uttaket skjer om vinteren når snødekke gjør det enklere å finne rovdyrene, understreker Hundåla. 

Tvil om jervetallene

For jerv har SNO dokumentert færre sauedrap i år. Dette er merkelig all den tid jervebestanden er i kraftig økning sier Berit Hundåla. Jervebestanden har hatt en ekstra stor økning i Nord-Norge, og her vet vi at mange sauebønder har hatt store tap i sommer.

Tallene fra SNO som er presentert på rovviltportalen er et gjennomsnitt for hele landet. Berit Hundåla påpeker at det er store geografiske forskjeller og at vi først får vite resultatet når erstatningssøknadene for sau drept av fredet rovvilt er sendt inn. Fristen er 1. november. 

Ikke over bestandsmålene

- Det viktigste miljøvernmyndighetene kan gjøre for å redusere rovdyrtapene er å sørge for at rovdyrbestandene ikke kommer over Stortingets bestandsmål og aktivt sørge for uttak av hannbjørner og ulv som oppholder seg i prioriterte beiteområder om våren før sauen slippes på beite, sier Berit Hundåla. 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere