Illustrasjonsfoto: Jostein HunstadDet sier første nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, til at den foreløpige oversikten fra Statens naturoppsyn over påviste rovviltskader på sau viser en nedgang fra 2011.

Nedgang fra 2011

Statens naturoppsyns (SNO) dokumentasjon av døde sauer drept av fredet rovdyr på utmarksbeite viser en nedgang fra 2011. Også det totale antallet innrapporterte skader er redusert i denne perioden. Det er nedgang i antall sauer som er dokumentert drept av bjørn, jerv og gaupe mens det er en markant økning i antall sauer drept av ulv. Mer informasjon om tallene ligger på rovviltportalen.

De positive bidragene

Nedgangen i tapene fra gaupe kan knyttes til at gaupebestanden nå har kommet ned mot bestandsmålet på 65 familiegrupper. Også for bjørn har det vært en reduksjon i antall hannbjørner utenfor binneområdene. På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) tok SNO ut sju hannbjørner i prioriterte beiteområder i vår. - Dette har bidratt positivt til at bjørnetapene nå ser ut til å gå ned, sier Berit Hundåla.

Ulv dreper mye sau

For ulv er det en stor økning i antall dokumenterte sauedrap.-  Dette skyldes at DN avslo søknader om skadefelling av ulv i flere viktige beiteområder i vår mens det ennå var snødekke og gode muligheter for å få tatt ut ulvene. Resultatet ble en sommer med store tap i disse beiteområdene. Selv om fylkesmennene gav tillatelse til skadefelling i beitesesongen lyktes man ikke med å få tatt ut disse ulvene. Det er svært vanskeligere å jakte store rovdyr om sommeren. Miljøvernmyndighetene må i stedet sørge for at uttaket skjer om vinteren når snødekke gjør det enklere å finne rovdyrene, understreker Hundåla. 

Tvil om jervetallene

For jerv har SNO dokumentert færre sauedrap i år. Dette er merkelig all den tid jervebestanden er i kraftig økning sier Berit Hundåla. Jervebestanden har hatt en ekstra stor økning i Nord-Norge, og her vet vi at mange sauebønder har hatt store tap i sommer.

Tallene fra SNO som er presentert på rovviltportalen er et gjennomsnitt for hele landet. Berit Hundåla påpeker at det er store geografiske forskjeller og at vi først får vite resultatet når erstatningssøknadene for sau drept av fredet rovvilt er sendt inn. Fristen er 1. november. 

Ikke over bestandsmålene

- Det viktigste miljøvernmyndighetene kan gjøre for å redusere rovdyrtapene er å sørge for at rovdyrbestandene ikke kommer over Stortingets bestandsmål og aktivt sørge for uttak av hannbjørner og ulv som oppholder seg i prioriterte beiteområder om våren før sauen slippes på beite, sier Berit Hundåla.