Haslum, SLF, Bondelagsleder Nils T. Bjørke og Riksantikvar Jørn Holme. Under møtet mellom Bondelaget, Statens landsbruksforvaltning og Riksantikvaren, tok Norges Bondelag blant annet opp undersøkelsesplikten med arkeologiske undersøkelser ved nydyrking. Riksantikvaren signaliserte at han er villig til å se nærmere på grensen om fritak for nydyrking som i dag omfatter inntil 15 dekar på fem (5) år.

Statens landbruksforvaltning og Riksantikvaren ønsker på sin side å utvide ordningen med Utvalgte kulturlandskap i landbruket". Ordningen startet i 209, og det er nå 22 områder med i ordningen som har fokus på kulturminnevern, biologisk mangfold og landbruk. "Utvalgte kulturlandskap i landbruket" er finansiert med åtte millioner kroner fra jordbruksavtalen og seks millionere kroner fra Miljøverndepartementet. - Det er viktig at ordningen er god og forutsigbar for de bøndene som er med i de 22 områdene i dag, før ordningen blir utvidet, understreket Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

På møtet ble det videre snakket om:

  • Innsynsløsningen (kulturminnesøk) der grunneiere kan gå inn og se hva som er registrert på eget gårdsbruk.
  • Heftet De eldste sporene i kulturlandskapet som nå skal revideres
  • Tiltak i landbruket og automatisk freda kulturminner,
  • Fredede og verneverdige bygninger, finansiering av vedlikehold.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Finn Erlend Ødegård