Positive avklaringer i skatteforliket

Publisert 13.05.2016
  • Tips en venn om denne siden

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Etter å ha forhandlet på overtid i flere uker kunne finanskomiteen denne uka endelig avgi sin innstilling til ny skattereform. Alle partier bortsett fra Sosialistisk Venstreparti samlet seg om et forlik med 17 enighetspunkter.

Sentralt i forliket er et ønske om å endre skattesystemet slik at det i større grad bidrar til å fremme økonomisk vekst, letter omstilling og legger til rette for nye arbeidsplasser. Forliket innebærer en enighet om at skattesatsen på alminnelig inntekt skal reduseres fra dagens 25 prosent til 23 prosent innen 2018.

Avskrivningssats på husdyrbygg forblir uendret

Generalsekretær Per Skorge.

Regjeringen foreslo i skattemeldingen å senke avskrivningssatsen på husdyrbygg fra 6 prosent til 4 prosent.
- Dette var et forslag som ville rammet hardt de som har bygd nye fjøs, og som ville ha gjort det vanskeligere for de som ønsker å investere for fremtiden. Regjeringen mente at det ikke var faglig grunnlag for at husdyrbygg har større slitasje enn andre driftsbygninger. Dette er selvfølgelig kun en påstand - som vi var helt uenig i, alle som har vært i et husdyrbygg vet at blant annet støv og fukt gjør at slitasjen i slike bygninger er ekstra stor, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.
- Vi er derfor svært glad for at vi ble hørt av stortingsflertallet, som slår fast at avskrivningssatsen forblir uendret på 6 prosent.

Forslaget om å fjerne skattefritaket for BU-tilskudd bevilget innenfor det distriktspolitiske virkeområdet er ikke omtalt i innstillingen. Dette er beklagelig og noe vi er veldig skuffet over. Forslaget har en provenyvirkning på 95 millioner kroner, et betydelig beløp. Vi kommer til å forfølge denne saken videre frem mot statsbudsjettet for 2017, lover Per Skorge.

Redusert formuesskatt på kuer og fjøs er et steg i riktig retning

Spørsmålet om reduksjon i formuesskatten har preget debatten om ny skattereform. Norges Bondelag inngår i alliansen for norsk privat eierskap, som i lang tid har jobbet for å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital. Alliansen mener at formuesskatten har en rekke uheldige negative effekter for norsk næringsliv. Dette er en skatt som forskjellsbehandler norske og utenlandske eiere, og den betales uavhengig av om foretaket går med overskudd eller underskudd. Landbruket betaler om lag 300 millioner kroner i formuesskatt årlig.

I forliket er det enighet om at det skal innføres en verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler. Det betyr at formuesskatt som betales på verdien av landbrukseiendommen, traktoren og husdyra vil få en reduksjon på 20 prosent.
- Vi hadde håpet at forliket strakk seg lengre. Det er steg i riktig retning, men 20 prosent monner lite. Vi forventer nå at regjeringa og støttepartiene følger opp mulighetene forliket åpner for, med sikte på full avvikling av formuesskatt på arbeidende kapital, avslutter Per Skorge.

Regjeringen ønsket i utgangspunktet å doble formuesverdien på skog. Forliket tilbakeviser også dette forslaget, istedenfor vil det også for skog bli gitt en verdsettelsesrabatt på 20 prosent.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere