- Dette viser at Vidar Helgesen heller ikke er opptatt av å følge opp bestandsmålet Stortinget har vedtatt. Dette lovforslaget vil snevre inn mulighetene til å følge vedtatt rovviltpolitikk, sier Lars Petter Bartnes.

Regjeringa har i dag lagt fram ei ny lovendring om begrensninger i uttaket av ulv. Dette skjer ei uke etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen sendte høringsforslaget ut på høring, og under fire dager etter at høringsfristen gikk ut.

- Skinnprosess

- Lovendringsforslaget regjeringa legger fram i dag, er det samme som ble sendt ut på høring med tre døgns frist sist fredag. Jeg har lenge mistenkt Vidar Helgesen for ikke å være interessert i å høre hva andre mener om denne saka, og når blir det tydelig at dette kun har vært en skinnprosess der konklusjonene har vært gitt på forhånd, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

I tillegg til at han mener at den politiske håndteringa av saka har vært under enhver kritikk, er lederen i Norges Bondelag også grunnleggende uenig i vilkåret for lovendringa.

- Denne lovendringa er totalt unødvendig. Det er i dag samsvar mellom naturmangfoldloven og Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen, sier Lars Petter Bartnes.

- Stortinget må si nei

- Hadde Vidar Helgesen tatt seg tid til å gå igjennom høringsinnspillene som han tilsynelatende var interessert i å lytte til, ville han sett han det er mange som påpeker at handlingsrommet for å oppfylle rovviltforliket er til stede i dagens lovverk, understreker Bartnes.

Stortinget vedtok våren 2016 et ulveforlik som sier at det skal være 4-6 ynglinger av ulv i Norge. Ved siste telling var det 9 ynglinger. Vidar Helgesen har helt siden før jul jobba motarbeida dette forliket.

-Dagens forlik fører til ei innsnevring av mulighetene til å regulere og følge opp bestandsmålet som Stortinget har satt. Jeg vil oppfordre de andre politiske partiene på Stortinget til ikke å stille seg bak ei lovendring som påfører beitenæringa et langt større press enn det som er politisk vedtatt, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.