Politikerne må innse jordvernalvoret

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Hver dag bygger Europa ned 2750 dekar matjord. 90 prosent av maten Norge importerer kommer fra - Europa.

- Det er på tide at politikerne i Norge og Europa innser alvoret, sier rådgiver Mina Mjærum Johansen som var sekretær for utvalget som la fram forslaget til Bondelagets jordvernstrategi.

2750 dekar - hver dag

-Et enkelt regnestykke viser at nedbygging av 2750 dekar matjord hver dag som som igjen betyr at over en million dekar, eller 1/10 av HELE Norges matjordareal blir bygd ned i løpet av et år. Da er det på tide at matjorda får et bedre vern enn hva som er tilfelle i dag, i Norge, og i Europa. Statistikkene viser også at det er den beste matjorda som bygges ned, slik at om den nedbygde jorda skal erstattes, må arealet mangedobles.

Verdens befolkning mer mobile

-Nedbygging av matjord har langt større konsekvenser enn hva et antall dekar på et stykke papir forteller. Klimautfordringene verden står overfor, vil på sikt føre til at verdens befolkning vil bli mer mobile i sin søken etter mat. Da er det naturlig å vente seg større tilflytting til områder der det fortsatt er mulig å produsere mat.

Lenger transport, mer smitte

-Samtidig, sier Mjærum Johansen, - må vi ta inn over oss at 90 prosent av maten vi importere til Norge, kommer nettopp fra Europa. Med andre ord er Norge også avhengig av evnen til å produsere mat i Europa. Nedbyggingen av matproduksjonen i disse områdene betyr at Norge må importere mat fra andre områder - med lenger avstander og større smitterisiko.

Vi må heve ambisjonene

-Norge har et selvstendig ansvar for å ta vare på matjorda vår. Da må vi begynne med å heve ambisjonene, ikke bare forlenge dagens målseting om å redusere nedbygginga til 6.000 dekar årlig. Samtidig må vi oppheve regelverket som gjør at jordlova må vike for plan- og bygningsloven. Det er ikke godt nok, sier Mina Mjærum Johansen, - når jordvernet til enhver tid er avhengig av politisk vilje i det enkelte kommunestyret.

Jordvern: Dette vil Norges Bondelag

  • innføre en forpliktende målsetting om minimum 1,8 dekar fulldyrka jord i produksjon per innbygger
  • innføre en lovhjemmel for å gi dyrka mark et vern på linje med naturvernområder
  • gi myndigheten over jordloven tilbake til fylkesmannen
  • gi matjorda et bedre vern ved å skjerpe inn jordloven, slik at omdisponering av dyrka mark bare skal kunne skje for nasjonalt viktige samfunnsinteresser
  • kreve at utbygger ved omdisponering må sikre nydyrking av minimum det dobbelte av omdisponert areal
  • kreve at utbygger ved omdisponering skal ta vare på matjordlaget, og at dette benyttes til produksjon av mat, enten på nydyrka eller allerede eksisterende arealer
Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere