Det sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, under den åpne høringen for Næringskomiteen i dag i forbindelse med forslaget om å vedta nedleggelse av pelsdyrnæringen. 

- Uheldige virkninger av ei næring må håndteres gjennom regulering av virksomheten, ikke gjennom forbud grunngitt i næringas formål. Det må også gjelde for pelsdyrnæringa, slik Stortinget la til rette for gjennom sitt vedtak i 2017.
Måten Regjeringa har starta og siden behandla denne prosessen på, er etter vår klare mening svært kritikkverdig, sa Bartnes.

Norges Bondelag mener Stortinget nå må ta sitt ansvar og at hensynet til dem som risikerer å rammes må stå i sentrum. Om Stortinget vedtar et næringsforbud, forutsetter Norges Bondelag at pelsdyroppdretterne erstattes fullt ut for hele det økonomiske tapet som forbudet medfører. For å sikre aktørene den nødvendige tryggheten i avviklinga, må forbudet betraktes som et ekspropriasjonsarta inngrep. Bondelaget krever at lovforslaget endres ved at § 3 i forslaget utgår og erstattes med en egen erstatningsbestemmelse, og dermed hjemles i denne loven som full erstatning – i henhold til ekspropriasjons-erstatnings-loven.

Norges Bondelag mener den økonomiske ramma som regjeringen har lagt til grunn på 500 millioner kroner ikke kan være den øvre ramma for erstatning. 

- For å sikre nødvendig økonomisk trygghet, må hver enkelt pelsdyrbonde få erstatta sitt fulle individuelle økonomiske tap. Da må tap av framtidig næringsinntekt, verdiforringelse av investert realkapital og oppryddingskostnader være med, sa Bartnes.