Pels: Krever full økonomisk erstatning

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Hver enkelt pelsdyrbonde må få full erstatning for sine økonomiske tap når næringen er vedtatt avviklet. Da må dagens forslag til økonomisk kompensasjon endres, mener Norges Bondelag.

1.oktober gikk høringsfristen ut for forslaget til forskrift om økonomisk kompensasjon til pelsdyrbønder. Bondelaget mener det skal gis full erstatning til dem som rammes av forbudet.

- Vanlige familier som driver en lovlig næring rundt om i landet vil rammes hardt både økonomisk og menneskelig når næringen er bestemt avviklet. Pelsdyrbøndene mister livsgrunnlaget sitt etter en svært uryddig politisk prosess.  Nå må politikerne være sitt ansvar bevisst og gi dem ryddige økonomisk kompensasjon, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Forskriften må endres

I sitt svar til Landbruks- og matdepartementet mener Norges Bondelag at forslaget til forskrift må endres slik at hver enkelt pelsdyrbonde få erstattet sitt fulle individuelle økonomiske tap. Da må tap av framtidig næringsinntekt, verdiforringelse av investert realkapital og oppryddingskostnader være med.

- Vi mener det må utarbeides en ny modell for kompensasjonsberegninger slik at det gis full erstatning. Det finnes allerede kjente metoder og prinsipper for beregning av full erstatning ved rådighetsinnskrenkninger, sier Bartnes og peker på ekspropriasjonserstatningsloven og skjønnsprosesslovens system. 

Norges Bondelag har vært svært kritiske til den politiske prosessen frem til avviklingen av næringa ble vedtatt i Stortinget 14.juni 2019 med 101 stemmer mot 68.  Fristen for avvikling er satt til 1.februar 2025. Det politiske spillet og dragkampene har vært mange og lange i denne prosessen. Nettopp derfor understreker Norges Bondelag viktigheten av å ha tydelige og gode retningslinjer for kompensasjon slik at man unngår å dra dette ut over tid.

Rettferdige og ryddige erstatningsoppgjør

Rettferdige og ryddige erstatningsoppgjør basert på anerkjente prinsipper, slik Norges Bondelag og flere krever, gjør at en kan unngå rettsaker og langdryge prosesser i rettsapparatet.

-Det må være i alles interesse at avviklingen av pelsdyrnæringa og erstatningsutmålingene nå skjer ved minnelige løsninger og avtaler. Det framlagte forslaget til forskrift bidrar ikke til dette. Tvert imot er det stor risiko for at det forslaget som foreligger oppfattes som så urimelig at mange vil gå til sak for å få et bedre resultat. Det kan unngås ved legge prinsippet om full erstatning til grunn, også for pelsdyrbøndene, sier Bartnes.

Det er stor avstand mellom forståelsen av hva den økonomiske rammen for kompenasjon vil være. Regjeringen har satt den økonomiske totalrammen på 505 millioner kroner. Anslag fra Oslo Economics og Samfunnsøkonomisk analyse, viser at kompensasjonen må opp på et nivå på omlag 2 milliarder kroner for å kunne dekke reelle kostnader, tapte investeringer og tap av framtidige inntekter.  Pelsdyrnæringen anslår at avviklingen av næringa vil koste minst 2,3 milliarder kroner.

 

 

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere