På tide med tydelige ulvesvar

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Beitenæringa har klare forventinger til regjeringas varslede ulvemelding .

I løpet av kort tid vil regjeringen legge fram ei ulvemelding for Stortinget. Dette ble naturlig nok et av temaene under beiteseminaret i Oslo onsdag. I sitt innlegg sa statssekretær Lars Andreas Lunde at de håper å legge fram et forslag før påske og at de har ambisjoner om å få til et bredt forlik. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, orienterte om hvilke forventninger beiteorganisasjonene har:

- Det er på tide av at vi nå får på plass tydelige kjøreregler for hvordan forvaltningen av ulven skal skje, sa Bartnes. 

Følger ikke opp intensjonene

Lars Petter BartnesUnder rovviltforliket fra 2011 klarte ikke Stortinget å bli enige om et bestandsmål for ulv i Norge eller hvordan grenseflokkene mot Sverige skulle forvaltes. I følge Bartnes har dette, sammen med at forvaltningen heller ikke klarer å oppfylle intensjonene i forliket, bidratt til et uakseptabelt høyt konfliktnivå mellom beitenæringa og forvaltningen.

- Bøndenes rett til å bruke utmarksbeitende er truet i mange deler av landet, og det gjelder ikke bare i ulvesonene. Hvordan skal bonden skape seg en inntekt dersom dyra ikke kan beite? Vi overoppfyller målene på jerv og kongeørn tar stadig mer husdyr, sa Bartnes.

- Flere ulv gir flere ulvedrepte sau. Tapene er allerede store utenfor ulvesonen og innenfor sonen er det nærmest helt slutt på beite.  Bestanden i Norge øker og vi vet at antallet ulver øker i Sverige. Ulven beveger seg over grensene og dersom vi kommer i en situasjon hvor tyngdepunktet i denne stammen kommer nærmere Norge vil det øke trykket på beitene også her.

Nasjonalpark-erstatning

Bartnes fortalte om en ulveovervåkning som mangler tillit blant beitebrukerne og om frustrasjon knyttet til hvordan erstatningsordningen blir praktisert. Han ba også de som ønsker mer ulv i Norge om å slutte å dekke seg bak Bernkonvensjonen.

- Bernkonvensjonen begrenser ikke det norske handlingsrommet. Videre er det verdt å stille spørsmål ved hva dagens situasjon betyr for beitebrukernes eiendomsrett. Ved etablering av nasjonalparker beskyttes næringsutøvere som rammes av et rettsvern som utløser erstatning. Dette må også gjelde de som ikke kan bruke beitene sine på grunn av rovdyr, sa bondelagets leder.

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere