På tide med tydelige ulvesvar

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Beitenæringa har klare forventinger til regjeringas varslede ulvemelding .

I løpet av kort tid vil regjeringen legge fram ei ulvemelding for Stortinget. Dette ble naturlig nok et av temaene under beiteseminaret i Oslo onsdag. I sitt innlegg sa statssekretær Lars Andreas Lunde at de håper å legge fram et forslag før påske og at de har ambisjoner om å få til et bredt forlik. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, orienterte om hvilke forventninger beiteorganisasjonene har:

- Det er på tide av at vi nå får på plass tydelige kjøreregler for hvordan forvaltningen av ulven skal skje, sa Bartnes. 

Følger ikke opp intensjonene

Lars Petter BartnesUnder rovviltforliket fra 2011 klarte ikke Stortinget å bli enige om et bestandsmål for ulv i Norge eller hvordan grenseflokkene mot Sverige skulle forvaltes. I følge Bartnes har dette, sammen med at forvaltningen heller ikke klarer å oppfylle intensjonene i forliket, bidratt til et uakseptabelt høyt konfliktnivå mellom beitenæringa og forvaltningen.

- Bøndenes rett til å bruke utmarksbeitende er truet i mange deler av landet, og det gjelder ikke bare i ulvesonene. Hvordan skal bonden skape seg en inntekt dersom dyra ikke kan beite? Vi overoppfyller målene på jerv og kongeørn tar stadig mer husdyr, sa Bartnes.

- Flere ulv gir flere ulvedrepte sau. Tapene er allerede store utenfor ulvesonen og innenfor sonen er det nærmest helt slutt på beite.  Bestanden i Norge øker og vi vet at antallet ulver øker i Sverige. Ulven beveger seg over grensene og dersom vi kommer i en situasjon hvor tyngdepunktet i denne stammen kommer nærmere Norge vil det øke trykket på beitene også her.

Nasjonalpark-erstatning

Bartnes fortalte om en ulveovervåkning som mangler tillit blant beitebrukerne og om frustrasjon knyttet til hvordan erstatningsordningen blir praktisert. Han ba også de som ønsker mer ulv i Norge om å slutte å dekke seg bak Bernkonvensjonen.

- Bernkonvensjonen begrenser ikke det norske handlingsrommet. Videre er det verdt å stille spørsmål ved hva dagens situasjon betyr for beitebrukernes eiendomsrett. Ved etablering av nasjonalparker beskyttes næringsutøvere som rammes av et rettsvern som utløser erstatning. Dette må også gjelde de som ikke kan bruke beitene sine på grunn av rovdyr, sa bondelagets leder.

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere