På tide å stikke fingeren i jorda

Av Birte Usland,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen har varslet en nasjonal strategi for norsk bioøkonomi som skal gi økt grønn verdiskaping og nye klimaløsninger. Tilrettelegging og samarbeid med næringer som forvalter naturressursene er en forutsetning for å lykkes, skriver Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag.

Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag

Befolkningsvekst, klimaendringer og ressursknapphet representerer tre av de største utfordringene verden står overfor. De samspiller og forsterker hverandre. Selv om begrenset tilgang til naturressurser er en viktig del av utfordringen, representerer bærekraftig og mangfoldig bruk av de samme ressursene en viktig del av løsningen. Bruk av naturens biomasse på flere områder enn før kan både gi mer grønn verdiskaping og grobunn for flere nye klimaløsninger.

Bioøkonomi er en fellesbetegnelse for næringer som baserer seg på bruk av biomasse. Området omfatter bærekraftig og lønnsom utnyttelse, produksjon og foredling av biomasse fra hav og land, til mat og fôr, materialer og kjemikaler, samt bioenergi (varme og drivstoff).

Landbruket, fiskeri- og oppdrettsnæringen og næringsmiddelindustrien er blant de store aktørene innenfor bioøkonomien. Ifølge Innovasjon Norge har vi innenfor bioøkonomien en årlig omsetning omtrent 303 milliarder NOK og sysselsetter ca. 140 000 personer. Produksjon av mat er sektorens kjernefunksjon. Samtidig er det ikke så mange som vet at i tillegg til å gi mat på bordet, produserer også disse næringene drivstoff, plast, medisin og klær. Alt basert på biomasse fra naturen.

Vi har som nasjon gode forutsetninger for videre innovasjon og økt verdiskaping på biomasseressursene våre. En forutsetning for at vi skal lykkes er at vi må bygge ut disse næringene, ikke bygge de ned. Mer samarbeid mellom bedrifter, næringer og kunnskapsmiljøer er viktig for å utløse potensialet. Regjeringen har varslet at de vil legge fram en nasjonal bioøkonomistrategi. Vi har i den forbindelse noen klare anbefalinger til regjeringen som vil legge et godt grunnlag for videre grønn vekst:

  • Satse på forskning og utvikling innenfor biomasse. Da både økt satsing på grunnforsking, men også på økonomiske virkemidler for hele kjeden fra FoU til kommersialisering.
     
  • Tilrettelegge for investering i biosektorene. Regjeringen har varslet et investeringsfond for norsk jordbruk. Vi ser fram til dette, og håper at regjeringen lar det bli et klimafond.
     
  • Nasjonalt eierskap til ressursene bør være en sentral del av regjeringens biomassestrategi. Det er vesentlig å sikre at eierskapet til jord, skog og råvareressursene i bioøkonomien fortsatt fordeles på mange sjøleiende bønder, og at bonden får ta del i verdiskapningen. Norsk eierskap til oljeressursene og vannkraftressursene våre har vært en trygghet og en forutsetning for verdiskapingen på disse områdene. Regjeringen har derimot foreslått for Stortinget å unnta norske skogseiendommer for konsesjonsplikt, noe som i praksis betyr at naturressursene kan våre selges til investorer med utenlandske eiere.

Grønt skifte, innovasjon, bioøkonomi og bærekraft. Det mangler ikke på fyndord og visjoner, verken hos regjeringen eller i norsk næringsliv. Nå er det på tide at vi stikker fingeren i jorda og gjør visjonene om til handling. Jeg håper derfor at regjeringens bioøkonomistrategi legger grunnlag for grønn vekst gjennom økt på satsing på forskning, gode investeringsrammer i biosektorene og med et klart mål om å sikre fortsatt nasjonalt eierskap til ressursene.

Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag

Innlegget sto på trykk i Fædrelandsvennen, 15. juli 2016.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere