Orienterte EU-bøndene om WFO

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Berit Hundåla oppdaterte EU-bøndene og samvirka om utviklinga i World Farmers´ Organisation (WFO).

Nestleiar Berit Hundåla i Norges Bondelag orienterte i førre veke EU-bøndene om arbeidet i WFO. Til venstre for henne generalsekretær i WFO Marco Marzano, på høgre sida president i WFO Robert Carlson.Hundåla er europeisk styrerepresentant inn i den nystarta verdsorganisasjonen for bønder og samvirke.

WFO vart stifta for eitt år sidan, etter at den førre verdsorganisasjonen, IFAP, gjekk konkurs. Hovudsetet er i Roma, og generalsekretæren byrja 1.mars. Det er no vel 30 medlemsorganisasjonar og fleire som er i ferd med å melde seg inn. Frå Noreg er både Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke medlemmer.

Felles posisjonspapir

Nestleiar Berit Hundåla i Norges Bondelag representerter heile Europa inn i styret, og rapporterer ein gong i halvåret til EU-bøndenes bonde- og samvirkeorganisasjon, COPA-COGECA. Norges Bondelag har også teke ansvar for å utarbeide utkast til felles posisjonspapir for WFO på områda matsikkerheit, klima og matkjede. Det er desse sakene styret har prioritert å jobbe med fram mot generalforsamlinga i Roma 6.-8.juni.

Fyller eit tomrom

- WFO blir svært godt mottekne i det internasjonale miljøet. Det er heilt tydeleg at det er eit tomrom som vi har ei viktig oppgåve å fylle. Dei vil snakke med oss bøndene direkte, og ikkje gå gjennom mellommenn, sa Hundåla til EU-bøndene. Ho framheva også spesielt satsing landbruk og særleg kvinnelege bønder for å betre matsikkerheiten, bøndene som del av løysinga på klimautfordringane, og behovet for å styrke bonden og samvirka i verdikjeda for mat.

Ei spesiell stilling i FN

WFO har ei spesiell stilling i FN-systemet, og deltek mellom anna aktivt i prosessen fram mot toppmøtet i Rio om berekraftig utvikling. Representantar frå WFO har delteke i fleire møte sidan oppstarten knytt til tema som matsikkerheit, klima og utvikling. Hundåla deltok mellom anna på ein konferanse om klima og problemstillingar knytt til tilgang til vatn i Bonn, og eit seminar om handel i København.

- Det er hyggeleg å sjå kor godt mottekne vi blir, og kor stor interesse det er for å høyre bøndene si stemme gjennom organisasjonen, seier Berit Hundåla. – Det er tydeleg at vi trengs.
 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere