Orienterte EU-bøndene om WFO

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Berit Hundåla oppdaterte EU-bøndene og samvirka om utviklinga i World Farmers´ Organisation (WFO).

Nestleiar Berit Hundåla i Norges Bondelag orienterte i førre veke EU-bøndene om arbeidet i WFO. Til venstre for henne generalsekretær i WFO Marco Marzano, på høgre sida president i WFO Robert Carlson.Hundåla er europeisk styrerepresentant inn i den nystarta verdsorganisasjonen for bønder og samvirke.

WFO vart stifta for eitt år sidan, etter at den førre verdsorganisasjonen, IFAP, gjekk konkurs. Hovudsetet er i Roma, og generalsekretæren byrja 1.mars. Det er no vel 30 medlemsorganisasjonar og fleire som er i ferd med å melde seg inn. Frå Noreg er både Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke medlemmer.

Felles posisjonspapir

Nestleiar Berit Hundåla i Norges Bondelag representerter heile Europa inn i styret, og rapporterer ein gong i halvåret til EU-bøndenes bonde- og samvirkeorganisasjon, COPA-COGECA. Norges Bondelag har også teke ansvar for å utarbeide utkast til felles posisjonspapir for WFO på områda matsikkerheit, klima og matkjede. Det er desse sakene styret har prioritert å jobbe med fram mot generalforsamlinga i Roma 6.-8.juni.

Fyller eit tomrom

- WFO blir svært godt mottekne i det internasjonale miljøet. Det er heilt tydeleg at det er eit tomrom som vi har ei viktig oppgåve å fylle. Dei vil snakke med oss bøndene direkte, og ikkje gå gjennom mellommenn, sa Hundåla til EU-bøndene. Ho framheva også spesielt satsing landbruk og særleg kvinnelege bønder for å betre matsikkerheiten, bøndene som del av løysinga på klimautfordringane, og behovet for å styrke bonden og samvirka i verdikjeda for mat.

Ei spesiell stilling i FN

WFO har ei spesiell stilling i FN-systemet, og deltek mellom anna aktivt i prosessen fram mot toppmøtet i Rio om berekraftig utvikling. Representantar frå WFO har delteke i fleire møte sidan oppstarten knytt til tema som matsikkerheit, klima og utvikling. Hundåla deltok mellom anna på ein konferanse om klima og problemstillingar knytt til tilgang til vatn i Bonn, og eit seminar om handel i København.

- Det er hyggeleg å sjå kor godt mottekne vi blir, og kor stor interesse det er for å høyre bøndene si stemme gjennom organisasjonen, seier Berit Hundåla. – Det er tydeleg at vi trengs.
 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere