Oppgraderer det internasjonale arbeidet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag vil invitere Norsk Landbrukssamvirke til samarbeid om oppgradering av det internasjonale arbeidet.

For et år siden overrakte Bondelaget og Landbrukssamvirket "call for coherence" til UD, fra venstre Nils T. Bjørke, statsskeretær Erik Lahnstein, Berit Hundåla og Ole Jacob Ingeborgrud. Fotograf: Hildegunn Gjengedal.-Oppfølging og håndtering av saker av internasjonal karakter har stor betydning for norsk landbruk sine rammebetingelser, slår styret i Norges Bondelag fast. Det dreier seg blant annet om EU-relaterte saker og praktisering av EØS-avtalen, WTO-spørsmål og oppfølging av nye forhandlingsrunder i WTO.

Brusselkontor

Saken i Bondelagsstyret ble drøftet etter et forslag fra Telemark Bondelag som ba Bondelaget ta initiativ til å gjenåpne og bemanne et Brusselkontor på varig basis.

Telemark begrunnet sitt forslag med at det er flere forhold av stor betydning for utviklingen i norsk landbruk som kan påvirkes i mer positiv lei med en sterkere og tidligere oppfølging i Brussel. Telemark Bondelag pekte blant annet på:

  • Saker under EØS-avtalen
    • Matvaretrygghet og veterinære saker
    • Artikkel 19 og protokoll 3 i EØS-avalen
    • Generelle EØS-regler som arbeidsinnvandring
  • Behov for motekspertise i forhold til andre organisasjoner med interessemotsetninger overfor norsk landbruk,
  • Bedre mulighet for å følge opp flere internasjonale organisasjoner som WTO og FAO.

Gjennomgang og oppgradering

Vedtaket i styret i Norges Bondelag innebærer at Bondelaget vil ta initiativ overfor Norsk Landbrukssamvirke til en gjennomgang av det internasjonale arbeidet og praktisk oppfølging med sikte på oppgradering. - Forhold som bør vurderes er blant annet arbeidsdeling mellom organisasjonene og hvor ofte en skal være i Brussel. hensyn som bør vektlegges er tilstrekkelig kapasitet, ressurseffektive løsninger og god tilgjengelighet på kunnskap og informasjon, heter det.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere