For et år siden overrakte Bondelaget og Landbrukssamvirket "call for coherence" til UD, fra venstre Nils T. Bjørke, statsskeretær Erik Lahnstein, Berit Hundåla og Ole Jacob Ingeborgrud. Fotograf: Hildegunn Gjengedal.-Oppfølging og håndtering av saker av internasjonal karakter har stor betydning for norsk landbruk sine rammebetingelser, slår styret i Norges Bondelag fast. Det dreier seg blant annet om EU-relaterte saker og praktisering av EØS-avtalen, WTO-spørsmål og oppfølging av nye forhandlingsrunder i WTO.

Brusselkontor

Saken i Bondelagsstyret ble drøftet etter et forslag fra Telemark Bondelag som ba Bondelaget ta initiativ til å gjenåpne og bemanne et Brusselkontor på varig basis.

Telemark begrunnet sitt forslag med at det er flere forhold av stor betydning for utviklingen i norsk landbruk som kan påvirkes i mer positiv lei med en sterkere og tidligere oppfølging i Brussel. Telemark Bondelag pekte blant annet på:

  • Saker under EØS-avtalen
    • Matvaretrygghet og veterinære saker
    • Artikkel 19 og protokoll 3 i EØS-avalen
    • Generelle EØS-regler som arbeidsinnvandring
  • Behov for motekspertise i forhold til andre organisasjoner med interessemotsetninger overfor norsk landbruk,
  • Bedre mulighet for å følge opp flere internasjonale organisasjoner som WTO og FAO.

Gjennomgang og oppgradering

Vedtaket i styret i Norges Bondelag innebærer at Bondelaget vil ta initiativ overfor Norsk Landbrukssamvirke til en gjennomgang av det internasjonale arbeidet og praktisk oppfølging med sikte på oppgradering. - Forhold som bør vurderes er blant annet arbeidsdeling mellom organisasjonene og hvor ofte en skal være i Brussel. hensyn som bør vektlegges er tilstrekkelig kapasitet, ressurseffektive løsninger og god tilgjengelighet på kunnskap og informasjon, heter det.