Ønsker styrket satsing på matkvalitet

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Skal vi ha et levende landbruk i fremtiden må næringen fortsette satsingen på særnorsk matkvalitet og dyrevelferd, mener Knut Arild Hareide, leder i Kristelig folkeparti. Den 26. januar er han en av hovedinnlederne på Kornkonferansen 2016.

Knut Arild Hareide

På årets Kornkonferanse vil Hareide snakke om egne forventninger til regjeringens varslede jordbruksmelding. Han mener at politikken må fortsette langs sporet som ble trukket opp i den forrige stortingsmeldingen om landbruk, St. meld. nr. 9 (2011-2012) «Velkommen til bords».

- Vi må vektlegge samfunnsmessig verdiskaping, innovasjon og produktivitet langs hele verdikjeden for jordbruksproduktene, men legge til at vi skal se biosektoren i sammenheng; intet enkeltledd - ingen enkeltsektor kan utnytte sitt potensial alene, men samlet kan blått og grønt, høsting og bearbeiding, vise en holdbar vei gjennom nødvendige endringer i norsk økonomi, sier partilederen.

Hareide mener nøkkelen for å sikre et levende landbruk over hele landet blant annet er at næringen fortsetter satsingen på særnorsk matkvalitet og dyrevelferd.

- Landbruksnæringen må forbli Norgesmester i produktivitetsvekst og bioressurskompetanse, med styrket sans for særnorsk matkvalitet og dyrevelferd, og verdiskapende samspill med forbrukere og samfunnet for øvrig.

  • .

Norsk kornareal redusert med 25 prosent

På Kornkonferansen kommer også Ole Nikolai Skulberg, fagsjef i Norske Felleskjøpet SA, for å innlede om stordrift i kornproduksjonen i Norge. På tross av to gode kornår mener Skulberg at utviklingen i norsk kornproduksjon er alvorlig. Han peker blant annet på at det har vært en nedgang i norsk kornareal på 25 prosent siden 1990.

- Kjøttet vi spiser og melka vi drikker bør i hovedsak være basert på at dyra våre spiser norsk fôr for at vi skal kunne snakke om norskprodusert mat og reell matvaresikkerhet. Men i dag blir om lag 50 prosent av det samlede råvarebehovet til kraftfôr og matmelproduksjonen importert.

Skulberg mener det må det legges til rette for økt produksjon av korn og storfekjøtt, samtidig som en legger grunnlaget for å beholde melkeproduksjonen som en bærebjelke i distriktsjordbruket

- Fundamentet for høy matproduksjon og økt selvforsyning i Norge ligger i at vi er i stand til å bruke hele det knappe jordbruksarealet vi har. Norsk kornproduksjon i kombinasjon med utnyttelse av grasresursene i distriktene må fortsette å være bærebjelken i norsk fôrproduksjon, avslutter han.

Kornkonferansen arrangeres årlig av Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. Kornkonferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer.


.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere