– Det vil være en stor styrke å få en kunnskapsbasert stortingsmelding om dyrevelferd. Fagfeltet, husdyrholdernes kunnskap og samfunnets forventninger er i stadig endring, og mye har skjedd siden forrige melding om dyrevelferd i 2003. Derfor ønsker vi en slik melding velkommen.

Bodhild Fjelltveit har lenge ønsket seg oppdatert kunnskapsgrunnlag i dyrevelferdsarbeidet.Det sier Bodhild Fjelltveit som er 2. nestleder i Norges Bondelag. Hun er opptatt av at alle dyr i norsk landbruk skal behandles godt og at dette er bondens ansvar. Årsmøtet i Norges Bondelag har også slått fast at dårlig behandling av dyr er fullstendig uakseptabelt.

– Samtidig er det viktig at landbruket forholder seg til et oppdatert kunnskapsgrunnlag slik at man kan foreta endringer i takt med ny forskning og ny kunnskap om dyra, sier Fjelltveit.

Bondelaget har etterspurt en ny stortingsmelding lenge. Også tidligere landbruks- og matminister Olaug Bollestad varslet et ønske om å utarbeide en stortingsmelding om dyrevelferd. Fjelltveit er fornøyd med at den endelig ser ut til å komme.

– Å gi dyra et godt liv handler om hensynet til dyra og om arbeidsmiljøet til bonden. Dette er en forutsetning for å lage gode råvarer.

Legges fram i 2024

Det er Landbruks- og matdepartementet ved Sandra Borch, og Nærings- og fiskeridepartementet ved Bjørnar Skjæran, som skal legge fram meldinga for Stortinget. Det skal også samarbeides med andre relevante departement, opplyser regjeringa i pressemeldingen.

Det skal være likhetstegn mellom norsk matproduksjon og god dyrevelferd.

Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag

Borch sier videre at de vil se nærmere på utviklinga i norsk husdyrproduksjon og på all kunnskapen som nå finnes om dyrevelferd. Deretter vil de vurdere om det er nødvendig å foreta endringer for å sikre et bedre regelverk. Planen er å legge fram meldinga for Stortinget i 2024.

Jobber kontinuerlig med dyrevelferd

Bondelaget jobber kontinuerlig med å bedre dyrevelferden i landbruket. Sammen med hele husdyrnæringa har det blitt utviklet dyrevelferdsprogram for flere dyreslag, som et viktig verktøy for forbedringer i husdyrholdet. I 2022 lanseres dyrevelferdsprogram for storfe, og det er ambisjoner om utvikle programmer for alle typer husdyrhold. Disse programmene skal bidra til å løfte velferden for alle dyreslag, på tvers av regioner, gårder og produksjonsformer. Gjennom oppfølging av programmene jobber ei samla næring med dokumentasjon, holdninger og kompetanseheving for bønder og andre som steller dyra.

Fjelltveit forteller at de har sett en positiv utvikling. Fra programmet for slaktekylling trådte i kraft i 2013 har kyllingenes tråputehelse blitt mye bedre, og forekomsten av halesår på gris har gått ned etter at dyrevelferdsprogram for svin trådte i kraft i 2018. Tråputehelse og halesår anses som kjente indikatorer på dyrevelferd.

– Dyrevelferdsprogrammer bidrar til å sikre og heve velferden hos alle dyra. Både vi i Bondelaget og næringa er bestemt på at det skal være likhetstegn mellom norsk matproduksjon og god dyrevelferd, fastslår Fjelltveit.