Ønsker større klimafokus i statsbudsjettet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget med klima- og rovdyrinnspill til statsbudsjettet i høring i Stortinget torsdag.

Finn Erlend Ødegård representerte Norges Bondelag i høringa i Energi- og miljøkomiteen. Skjermdump fra Stortingets nett-tv.

Torsdag ettermiddag deltok Norges Bondelag på høring i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget om forslaget til statsbudsjett for 2016. Både klimatiltak, vannforvaltning, villaksproblematikk og ikke minst rovdyrforvaltning stod på lista over innspill fra Bondelaget.

Ønsker full dekning ved omstilling

Norges Bondelag mener bestanden av jerv nå er ute av kontroll og at det mangler tilstrekkelig vilje i Klima- og Miljødepartementet til å ta bestanden ned på Stortingets bestandsmål på 39 årlige ynglinger. Konsekvensen er at beitebrukerne påføres større tap av sau og lam enn det Stortinget forutsatte da bestandsmålet for jerv ble satt i rovviltforliket av 2004. Vi anslår at dette tapet er om lag 2000 sau og lam.

Norges Bondelag mener omstilling bør finansieres i sin helhet over Klima- og miljødepartementets budsjett, og ber om at energi- og miljøkomiteen øker midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak fra 68 millioner til 100 millioner, hvorav 20 millioner øremerkes omstilling av sauebruk som har omfattende rovvilttap over tid.

Etterlyser satsing på biogass

Norges Bondelag mener det er positivt at midlene til pilotordningen for biogass økes. Samtidig etterlyses gjennomføringen av andre tiltak presentert i strategien for biogass som ble lagt fram sammen med statsbudsjettet for 2015. Det er ennå ikke opprettet et forum for biogass, slik det ble varslet i strategien. En rekke sentrale aktører ønsker å bidra til den videre utviklingen av strategien. Det må også jobbes videre for å utvikle hele verdikjeden for produksjon og bruk av biogass, her under infrastruktur for fyllestasjoner, krav i forbindelse med anbud på offentlige tjenester og innkjøp med mer.

Overvåkingsprogram for vanndirektivet

Norges Bondelag forventer at Klima- og Miljødepartementet lager et oversiktlig oppsett over overvåking, tiltak og kostnader knyttet til gjennomføringen av EU`s vanndirektiv i Statsbudsjettet. Vanndirektivet er en stor satsing som får store kostnadsmessige konsekvenser for private næringsaktører. Norges Bondelag krever at vannmyndighetene skaffer seg til tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag før vannplanene og tiltaksprogrammene vedtas.

I gårdagens høring bad vi energi- og miljøkomiteen sette av 88 millioner til et eget overvåkingsprogram for vannforekomstene for oppfylling av vanndirektivet.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere