Ønsker større klimafokus i statsbudsjettet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget med klima- og rovdyrinnspill til statsbudsjettet i høring i Stortinget torsdag.

Finn Erlend Ødegård representerte Norges Bondelag i høringa i Energi- og miljøkomiteen. Skjermdump fra Stortingets nett-tv.

Torsdag ettermiddag deltok Norges Bondelag på høring i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget om forslaget til statsbudsjett for 2016. Både klimatiltak, vannforvaltning, villaksproblematikk og ikke minst rovdyrforvaltning stod på lista over innspill fra Bondelaget.

Ønsker full dekning ved omstilling

Norges Bondelag mener bestanden av jerv nå er ute av kontroll og at det mangler tilstrekkelig vilje i Klima- og Miljødepartementet til å ta bestanden ned på Stortingets bestandsmål på 39 årlige ynglinger. Konsekvensen er at beitebrukerne påføres større tap av sau og lam enn det Stortinget forutsatte da bestandsmålet for jerv ble satt i rovviltforliket av 2004. Vi anslår at dette tapet er om lag 2000 sau og lam.

Norges Bondelag mener omstilling bør finansieres i sin helhet over Klima- og miljødepartementets budsjett, og ber om at energi- og miljøkomiteen øker midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak fra 68 millioner til 100 millioner, hvorav 20 millioner øremerkes omstilling av sauebruk som har omfattende rovvilttap over tid.

Etterlyser satsing på biogass

Norges Bondelag mener det er positivt at midlene til pilotordningen for biogass økes. Samtidig etterlyses gjennomføringen av andre tiltak presentert i strategien for biogass som ble lagt fram sammen med statsbudsjettet for 2015. Det er ennå ikke opprettet et forum for biogass, slik det ble varslet i strategien. En rekke sentrale aktører ønsker å bidra til den videre utviklingen av strategien. Det må også jobbes videre for å utvikle hele verdikjeden for produksjon og bruk av biogass, her under infrastruktur for fyllestasjoner, krav i forbindelse med anbud på offentlige tjenester og innkjøp med mer.

Overvåkingsprogram for vanndirektivet

Norges Bondelag forventer at Klima- og Miljødepartementet lager et oversiktlig oppsett over overvåking, tiltak og kostnader knyttet til gjennomføringen av EU`s vanndirektiv i Statsbudsjettet. Vanndirektivet er en stor satsing som får store kostnadsmessige konsekvenser for private næringsaktører. Norges Bondelag krever at vannmyndighetene skaffer seg til tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag før vannplanene og tiltaksprogrammene vedtas.

I gårdagens høring bad vi energi- og miljøkomiteen sette av 88 millioner til et eget overvåkingsprogram for vannforekomstene for oppfylling av vanndirektivet.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere