Ønsker større klimafokus i statsbudsjettet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget med klima- og rovdyrinnspill til statsbudsjettet i høring i Stortinget torsdag.

Finn Erlend Ødegård representerte Norges Bondelag i høringa i Energi- og miljøkomiteen. Skjermdump fra Stortingets nett-tv.

Torsdag ettermiddag deltok Norges Bondelag på høring i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget om forslaget til statsbudsjett for 2016. Både klimatiltak, vannforvaltning, villaksproblematikk og ikke minst rovdyrforvaltning stod på lista over innspill fra Bondelaget.

Ønsker full dekning ved omstilling

Norges Bondelag mener bestanden av jerv nå er ute av kontroll og at det mangler tilstrekkelig vilje i Klima- og Miljødepartementet til å ta bestanden ned på Stortingets bestandsmål på 39 årlige ynglinger. Konsekvensen er at beitebrukerne påføres større tap av sau og lam enn det Stortinget forutsatte da bestandsmålet for jerv ble satt i rovviltforliket av 2004. Vi anslår at dette tapet er om lag 2000 sau og lam.

Norges Bondelag mener omstilling bør finansieres i sin helhet over Klima- og miljødepartementets budsjett, og ber om at energi- og miljøkomiteen øker midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak fra 68 millioner til 100 millioner, hvorav 20 millioner øremerkes omstilling av sauebruk som har omfattende rovvilttap over tid.

Etterlyser satsing på biogass

Norges Bondelag mener det er positivt at midlene til pilotordningen for biogass økes. Samtidig etterlyses gjennomføringen av andre tiltak presentert i strategien for biogass som ble lagt fram sammen med statsbudsjettet for 2015. Det er ennå ikke opprettet et forum for biogass, slik det ble varslet i strategien. En rekke sentrale aktører ønsker å bidra til den videre utviklingen av strategien. Det må også jobbes videre for å utvikle hele verdikjeden for produksjon og bruk av biogass, her under infrastruktur for fyllestasjoner, krav i forbindelse med anbud på offentlige tjenester og innkjøp med mer.

Overvåkingsprogram for vanndirektivet

Norges Bondelag forventer at Klima- og Miljødepartementet lager et oversiktlig oppsett over overvåking, tiltak og kostnader knyttet til gjennomføringen av EU`s vanndirektiv i Statsbudsjettet. Vanndirektivet er en stor satsing som får store kostnadsmessige konsekvenser for private næringsaktører. Norges Bondelag krever at vannmyndighetene skaffer seg til tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag før vannplanene og tiltaksprogrammene vedtas.

I gårdagens høring bad vi energi- og miljøkomiteen sette av 88 millioner til et eget overvåkingsprogram for vannforekomstene for oppfylling av vanndirektivet.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere