Ønsker offensiv skogsatsing

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Tida er inne for å sette i verk ei stor, offensiv satsing på skogen som ressurs, mener Norges Bondelag.

- Tida er inne for å sette i verk ei stor, offensiv satsing på skogen som ressurs. Norge trenger robuste klimatiltak, og vi trenger å satse på de grønne næringene etter nedgangen i oljeindustrien, sier styremedlem i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Landbruks- og matdepartementet har starta opp arbeidet med ei ny stortingsmelding om skog- og trenæringa. Sist uke deltok Norges Bondelag på et innspillsmøte i departementet om denne meldinga. 

- Sats offensivt på infrastruktur og inntektsgrunnlag

Bjørn GimmingBudskapet fra Norges Bondelag er at det må satses offensivt på infrastruktur og at inntektsgrunnlaget må bedres.  Et viktig moment er også at man ikke må endre konsesjonslovgivninga. Gårdsskogen er, har vært og kommer til å bli ei viktig inntektskilde for norsk jordbruk. Samtidig har lave tømmerpriser over lang tid svekka interessen for skogsdrift. En offensiv skogstrategi som styrker gårdsskogbruket bidrar til at hele landet tas i bruk. 

-  Skog er en sentral del av bioøkonomien og det grønne skiftet. Det må utvikles en ny industristrategi for skogressursen med hovedvekt på bioteknologi, bioraffinering og anvendelse av skurtømmer. Det blir svært viktig å sikre at trevirke erstatter stål og betong i bygningsindustrien, sier Bjørn Gimming, som mener at det offentlige må gå foran med gode eksempel her når det bygges nytt. 

Viktig klimatiltak

Han trekker også fram at skogsskjøtselen må styrkes for å øke kvaliteten på tømmeret, styrke økonomien i hogsten og bidra til økt binding av karbon. Viktig er også klimaeffekten av et sterkt skogbruk. 

-  Klimaendringene tilsier at vi må fase ut fossil energi som olje og naturgass. Dette vil øke behovet for store mengder grønt karbon fra skogbruket. Skogen er sammen med jord og havbruk en viktig binder av atmosfærisk karbon, avslutter Bjørn Gimming, styremedlem i Norges Bondelag. 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere