Ønsker innspill til dyrevelferdsprogram

Av Anne C. Wangberg,
 • Tips en venn om denne siden

mink, pelsdyr

Norges Bondelag ønsker innspill i arbeidet med å utarbeide forslag til nytt dyrevelferdsprogram for hold av mink.

Som oppfølging av Stortingets vedtak om å videreføre pelsdyrnæringa, har Landbruks- og matdepartementet invitert landbruksnæringa til å utarbeide et forslag til dyrevelferdsprogram for mink. Norges Bondelag er bedt om å koordinere arbeidet i samråd med Norges Pelsdyralslag og Norsk bonde- og småbrukarlag. Les brevet som er sendt Norges Bondelag.

Programmet vil inneholde strengere krav til dyrevelferd enn det som allerede følger av pelsdyrforskriften. Oppfyllelse av disse kravene blir et absolutt vilkår for å kunne tillate gruppehold av mink.

-Det er positivt at næringa får anledning til å komme med faglig begrunna forslag. Dette skal vi gjøre i nært samarbeid med relevante forskningsmiljø, og kontakt med NMBU er allerede opprettet, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

- Det er departementets ansvar å fastsette det endelige programmet. Samtidig ønsker vi fra Bondelagets side å ha en god prosess for vår del av jobben. Derfor inviterer vi alle aktører som har ønske om å komme med innspill, om å gjøre det, sier Skorge.

Med utgangpunkt i det som skisseres i LMD sitt brev, vil Norges Bondelag spesielt peke på følgende:

 • Forslag til objektive og etterprøvbare dyrevelferdsindikatorer, for individet og for burmiljøet

 • Definisjoner og konkretiseringer av avvik.Terskelverdier og -frekvenser

 • Insentiv og sanksjoner som stimulerer til forbedring om avvik forekommer

 • Kontrollrutiner, utforming – ansvarsforhold

  Landbruks- og matdepartementet har satt en stram tidsfrist på den delen av arbeidet Bondelaget er bedt om å gjøre, fristen er 1. mai.

  -Vi må derfor be om at innspill sendes oss så snart som mulig. For å kunne holde vår egen framdriftsplan er vi nødt til å sette en frist for innspill til 22. mars. Da sikrer vi at eventuelle innspill får en forsvarlig behandling, også blant våre rådgivere i forskningsmiljøet, sier Per Skorge.

  Kontaktperson i Norges Bondelag er seniorrådgiver Amund Johnsrud.

  Innspill sendes skriftlig til amund.johnsrud@bondelaget.no

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere