Som oppfølging av Stortingets vedtak om å videreføre pelsdyrnæringa, har Landbruks- og matdepartementet invitert landbruksnæringa til å utarbeide et forslag til dyrevelferdsprogram for mink. Norges Bondelag er bedt om å koordinere arbeidet i samråd med Norges Pelsdyralslag og Norsk bonde- og småbrukarlag. Les brevet som er sendt Norges Bondelag.

Programmet vil inneholde strengere krav til dyrevelferd enn det som allerede følger av pelsdyrforskriften. Oppfyllelse av disse kravene blir et absolutt vilkår for å kunne tillate gruppehold av mink.

-Det er positivt at næringa får anledning til å komme med faglig begrunna forslag. Dette skal vi gjøre i nært samarbeid med relevante forskningsmiljø, og kontakt med NMBU er allerede opprettet, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

- Det er departementets ansvar å fastsette det endelige programmet. Samtidig ønsker vi fra Bondelagets side å ha en god prosess for vår del av jobben. Derfor inviterer vi alle aktører som har ønske om å komme med innspill, om å gjøre det, sier Skorge.

Med utgangpunkt i det som skisseres i LMD sitt brev, vil Norges Bondelag spesielt peke på følgende:

 • Forslag til objektive og etterprøvbare dyrevelferdsindikatorer, for individet og for burmiljøet

 • Definisjoner og konkretiseringer av avvik.Terskelverdier og -frekvenser

 • Insentiv og sanksjoner som stimulerer til forbedring om avvik forekommer

 • Kontrollrutiner, utforming – ansvarsforhold

  Landbruks- og matdepartementet har satt en stram tidsfrist på den delen av arbeidet Bondelaget er bedt om å gjøre, fristen er 1. mai.

  -Vi må derfor be om at innspill sendes oss så snart som mulig. For å kunne holde vår egen framdriftsplan er vi nødt til å sette en frist for innspill til 22. mars. Da sikrer vi at eventuelle innspill får en forsvarlig behandling, også blant våre rådgivere i forskningsmiljøet, sier Per Skorge.

  Kontaktperson i Norges Bondelag er seniorrådgiver Amund Johnsrud.

  Innspill sendes skriftlig til amund.johnsrud@bondelaget.no