Ønsker innspill til dyrevelferdsprogram

Av Anne C. Wangberg,
 • Tips en venn om denne siden

mink, pelsdyr

Norges Bondelag ønsker innspill i arbeidet med å utarbeide forslag til nytt dyrevelferdsprogram for hold av mink.

Som oppfølging av Stortingets vedtak om å videreføre pelsdyrnæringa, har Landbruks- og matdepartementet invitert landbruksnæringa til å utarbeide et forslag til dyrevelferdsprogram for mink. Norges Bondelag er bedt om å koordinere arbeidet i samråd med Norges Pelsdyralslag og Norsk bonde- og småbrukarlag. Les brevet som er sendt Norges Bondelag.

Programmet vil inneholde strengere krav til dyrevelferd enn det som allerede følger av pelsdyrforskriften. Oppfyllelse av disse kravene blir et absolutt vilkår for å kunne tillate gruppehold av mink.

-Det er positivt at næringa får anledning til å komme med faglig begrunna forslag. Dette skal vi gjøre i nært samarbeid med relevante forskningsmiljø, og kontakt med NMBU er allerede opprettet, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

- Det er departementets ansvar å fastsette det endelige programmet. Samtidig ønsker vi fra Bondelagets side å ha en god prosess for vår del av jobben. Derfor inviterer vi alle aktører som har ønske om å komme med innspill, om å gjøre det, sier Skorge.

Med utgangpunkt i det som skisseres i LMD sitt brev, vil Norges Bondelag spesielt peke på følgende:

 • Forslag til objektive og etterprøvbare dyrevelferdsindikatorer, for individet og for burmiljøet

 • Definisjoner og konkretiseringer av avvik.Terskelverdier og -frekvenser

 • Insentiv og sanksjoner som stimulerer til forbedring om avvik forekommer

 • Kontrollrutiner, utforming – ansvarsforhold

  Landbruks- og matdepartementet har satt en stram tidsfrist på den delen av arbeidet Bondelaget er bedt om å gjøre, fristen er 1. mai.

  -Vi må derfor be om at innspill sendes oss så snart som mulig. For å kunne holde vår egen framdriftsplan er vi nødt til å sette en frist for innspill til 22. mars. Da sikrer vi at eventuelle innspill får en forsvarlig behandling, også blant våre rådgivere i forskningsmiljøet, sier Per Skorge.

  Kontaktperson i Norges Bondelag er seniorrådgiver Amund Johnsrud.

  Innspill sendes skriftlig til amund.johnsrud@bondelaget.no

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere